ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย หนุนสาวฉันทนาแก้มแดง ดึงสถานประกอบการร่วมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ พร้อมเสริมวิตามินเฟอร์โรโฟลิก ลดซีด เตรียมพร้อมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษในสถานประกอบการ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ว่า ตามมติสมัชชาอนามัยโลกปี 2015 ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 50 ภายในปี 2025 สำหรับประเทศไทยผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556-2557 (NHES5) พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี ร้อยละ 22.7 กรมอนามัยจึงเร่งขับเคลื่อนการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ลดน้อยลง

ที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาได้มีการต่อยอดกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนัก ทัศนคติที่ดี และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ด้วยโครงการสาวไทยแก้มแดง ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ลงทะเบียนรับวิตามินที่ประกอบไปด้วยโฟลิกและธาตุเหล็กในเม็ดเดียวกันหรือที่เรียกว่า เฟอร์โรโฟลิก ฟรี ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 43,163 คน

พญ.อัมพร กล่าวต่อว่า สถานประกอบการเป็นเป้าหมายหนึ่งที่กรมอนามัยเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์จึงดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษในสถานประกอบการขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49ปี ในสถานประกอบการ จำนวน 40,674 คน ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นนทบุรีและปราจีนบุรีเพื่อสร้างค่านิยมสาวไทยแก้มแดง มีสุขภาพดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมให้บริโภคอาหารครบถ้วน หลากหลาย และเหมาะสม ควบคู่กับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ พร้อมกับการรับประทานวิตามินเฟอร์โรโฟลิกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ลดซีดบำรุงร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่วางแผนจะมีลูกต้องกินอย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตั้งครรภ์คุณภาพ และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิดชนิดป้องกันได้ด้วยโฟเลท

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ ในสถานประกอบการ ครั้งนี้ กรมอนามัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผู้เข้าประชุม100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 19 แห่งผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยองค์การเภสัชกรรม สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 9 จังหวัด สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและศูนย์อนามัย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการส่งเสริมโภชนาการของบุคลากร นำไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินงาน และพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต่อไป