ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.เผย มาตรฐาน HA ของไทยได้รับการต่ออายุการรับรองจาก ISQua องค์กรระดับโลก ที่รับรององค์กรที่ประเมินคุณภาพของ รพ.ในประเทศต่างๆ ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว สะท้อนมาตรฐาน HA ไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) กล่าวว่ามาตรฐาน HA (Hospital Accreditation กลไกประเมิน เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทั้งองค์กร ท าให้องค์กร เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง) ที่ได้รับการต่ออายุการรับรองจาก ISQua หรือ International Society for Quality in Health Care คือมรดกของคนไทยที่พวกเราทุกคนร่วมกันสร้างให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ในปี 2553

มาตรฐาน HA ได้รับการรับรองจาก ISQua เป็นครั้งแรกและได้รับการต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2557 และ ครั้งที่ 3 ในปี 2561 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับปัจจุบัน ที่สรพ.ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐานให้ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกณฑ์ในการรับรองเป็นสากลและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมากขึ้น เช่น ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากลำบากในการตัดสินใจ ข้อกำหนดในกรณีที่มีการส่งข้อมูลของผู้ป่วยโดยสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น มาตรฐานฉบับที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ เป็นมาตรฐานที่ใช้ได้กับสถานพยาบาลในทุกระดับ โดย สรพ.จะเริ่มรับรองสถานพยาบาลด้วยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 782 แห่งคิดเป็นร้อยละ 66.04 % ของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล ภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง