ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยจังหวัดเชียงใหม่พัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเฉลี่ย 3,500 รายต่อเดือน และเป็นศูนย์บริการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานเขตบริการสุขภาพที่ 1

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จาการตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายของเขตสุขภาพที่ 1 พบว่า งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความก้าวหน้ามาก เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถเพิ่มความครอบคลุมการดำเนินงานได้มากถึงร้อยละ 82 ของพื้นที่ มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพทุกระดับ 215 หน่วย ดูแลประชาชนใน 25 อำเภอ 211 ตำบล โดยในปี 2560 ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเกือบ 40,000 ราย และได้รับการช่วยเหลือภายใน 8 นาที ถึงร้อยละ 75

ทั้งนี้ เนื่องจากในหลายพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 1 เป็นพื้นที่ภูเขา การเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางนาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงได้พัฒนาระบบลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยาน ซึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์บริการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานเขตบริการสุขภาพที่ 1 (Northern Sky Doctor) ดูแลประชาชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตั้งแต่ปี 2553-2560 ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจำนวน 268 ราย โดยเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุด 52 ราย รองลงมาผู้บาดเจ็บทางสมอง 32 ราย และโรคหลอดเลือดสมอง 20 ราย เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ที่ช่วยกันพัฒนางานช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินให้รอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น