ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติงบกองทุนบัตรทองปี 62 กว่า 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 61 รวมงบกลางกว่าหกพันล้านบาท แบ่งเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 1.66 แสนล้านบาท หรือ 3,426.56 บาทต่อผู้มีสิทธิ งบค่าบริการนอกเหมาจ่าย 1.51 หมื่นล้านบาท ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่จำนวน 181,584,093,700 บาท จากข้อเสนองบขาขึ้น จำนวน 193,922,142,500 บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับในปี 2562 นี้ เพิ่มขึ้นจากงบประมาณในปี 2561 ที่ได้รับจัดสรรโดยรวมกับงบกลางเป็นจำนวน 175,559 ล้านบาท หรือได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6,024 ล้านบาท โดยงบประมาณที่ได้รับประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1.ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว จำนวน 166,445.22 ล้านบาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในส่วนเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร และค่าบริการสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) จำนวน 48.57 ล้านคน คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,426.56 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 143.45 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์

2.ค่าบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2,846.31 ล้านบาท และค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 200 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณจำนวน 3,046.31 ล้านบาท

3.ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 8,281.79 ล้านบาท

4.ค่าบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง จำนวน 1,135.02 ล้านบาท ประกอบด้วย บริการควบคุมความรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 1,063.02 ล้านบาท และบริการผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 72 ล้านบาท

5.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดารเสี่ยงภัยและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,490.28 ล้านบาท

6.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 916.80 ล้านบาท

7.ค่าบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว จำนวน 268.64 ล้านบาท

“ภาพรวมของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 นี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 6 พันล้านบาท ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ แต่งบประมาณที่ได้รับนี้ส่วนหนึ่งยังนำมาสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว