ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ.ขอดูรายละเอียดก่อน กรณี ก.พ.มีหนังสือตอบกลับไม่อนุมัติคัดเลือกบรรจุ นวก.สธ./จพ.สธ.ปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ เหตุเป็นวิธีไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ พร้อมระบุ สป.สธ.คงยืนยันกลับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากมติ ก.พ.

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ร

จากกรณีที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ไม่อนุมัติสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากมติ ก.พ.ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนั้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องขอดูรายละเอียดก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องเดิมก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คงต้องขอดูต้นเรื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกก่อน โดยเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือไปยัง ก.พ. เพื่อขอให้เยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมติ ก.พ.ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ในอดีตนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่เดิมมีเพียงสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ผลิตวิชาชีพนี้เพียงแห่งเดียว แต่ภายหลังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาง ก.พ.จึงให้การบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องเปิดกว้าง เลือกบรรจุไม่ได้ ทำให้มีการเปิดสอบแข่งขัน เนื่องจากมองว่าเป็นการจบในวุฒิปริญญาตรีเช่นเดียวกัน และตำแหน่งบรรจุมีจำกัด แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจะทำเรื่องเพื่อขอทำการคัดเลือกบรรจุเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมติ ก.พ.ก่อนหน้านี้ แต่ทาง ก.พ. ยังคงยืนยันในหลักการนี้ ซึ่งทาง สป.สธ.คงต้องมีการยืนยันกลับไป และที่ผ่านมาได้ขอให้มีการเยียวยามาโดยตลอด

ทั้งนี้ เฟสบุ๊ค ร้อยรวมใจ ชาว วสส. ได้โพสต์หนังสือตอบกลับของ ก.พ. ฉบับดังกล่าว โดยเป็นหนังสือเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ทำหนังสือที่ นร 1004.2/154 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ทำหนังสือขอให้ ก.พ.พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ สป.สธ.สามารถบรรจุผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามมติ ครม.ที่ให้สรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการโดยวิธีการสอบแข่งขัน ให้เข้ารับราชการโดยใช้วิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ข้อ 1(6) นั้น

ขอเรียนว่า ก.พ.พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้ สป.สธ.คัดเลือกเพื่อบรรจุกลุ่มบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมติ ก.พ. เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานตามคำขอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.แจ้งมติพร้อมเหตุผลและแนวทางการสนับสนุน สป.สธ. ให้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลที่ขอรับการเยียวยาตามคำขอด้วยว่า

การใช้วิธีการสอบแข่งขันถือเป็นการให้ความเสมอภาคในการโอกาสแก่ผู้มีความสามารถที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม และการใช้วิธีคัดเลือกเพื่อใช้เป็นการเยียวยากลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มในกรณีดังกล่าว อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับกลุ่มผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่ยังคงรอการบรรจุเข้ารับราชการ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและสถาบันการศึกษาที่ร่วมผลิตกับสถาบันพระบรมราชชนกในรุ่นอื่น หรือกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและสถาบันการศึกษาที่ร่วมผลิตกับสถาบันพระบรมราชชนก เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.พ.ช่วยสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่ สป.สธ.ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยวิธีการสอบแข่งขันเมื่อมีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานว่างและในขณะนั้นไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้เรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังนี้

2.1 ให้ สป.สธ.ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แล้วส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.เพื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.พิเศษ) ตามปฏิทินการสอบของสำนักงาน ก.พ.หรือ

2.2 ให้ สป.สธ.ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้ขออนุมัติ ก.พ.ใช้แบบทดสอบของสำนักงาน ก.พ.เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว โดยเกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2560