ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สนับสนุนให้มีการตั้งหน่วยงานกลางข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกันเพื่อหารือนโยบายบูรณาการการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้บุคลากร และกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และสายงานสุขภาพ อื่นๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลในภาพรวมของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายมิติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มการผลิตบุคลากรสายสุขภาพบางสาขา กระทรวงสาธารณสุขจะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายให้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีการตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานกลางระดับประเทศ ทำหน้าที่พัฒนานโยบายและระบบข้อมูลสารสนเทศกำลังคนด้านสุขภาพทั้งหมด รวมทั้งจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีกำลังคนที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

นพ.อุดม คชินทร

ด้าน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพ แต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ในเรื่องความต้องการและแผนงานด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การประชุมร่วมกันจะช่วยให้ทราบความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต