อุดม คชินทร

 • สธ.จับมือเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ MPCT ยกระดับการพัฒนา ตั้งแต่ต้นทางจน ถึงปลายทาง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาก่อนและหลัง เพื่อการยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถจำหน่ายในระดับนานาชาติได้ในอนาคต
  2019-01-30 16:15
 • แนวคิดการเพิ่มอัตรา “ค่าปรับ” กับแพทย์ที่เรียนจบแล้วผิดสัญญาไม่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐ จาก 4 แสนบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาแพทย์ “สมองไหล” จากภาครัฐสู่ภาคเอกชนนั้น ได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ ในมุมหนึ่งมีเสียงสนับสนุนว่า “ยาแรง” ขนานนี้จะช่วยยับยั้งปัญหาให้หยุดชะงักลงได้ ทว่าในอีกมุมหนึ่งกลับมองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น
  2018-07-04 13:48
 • รมช.ศึกษาธิการเผยผลประชุมโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม มีมติให้ผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนใน 10 ปี ลดการกระจุกตัวของแพทย์ในเมืองใหญ่ พร้อมชงเพิ่มค่าปรับกรณีที่แพทย์เรียนจบแล้วผิดสัญญาไม่ทำงาน รพ.รัฐเพื่อใช้ทุนเป็น 5 ล้านบาท
  2018-06-28 10:16
 • กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สนับสนุนให้มีการตั้งหน่วยงานกลางข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอย่างเหมาะสม
  2018-04-20 10:28
 • สาธารณสุข - ศึกษาธิการ พัฒนาด้านวิชาการ ระบบบริการ การวิจัย ของเขตสุขภาพ กับ 20 คณะแพทยศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แบบไร้รอยต่อ สะดวก รวดเร็ว กำหนดเป็นตัวชี้วัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะ 1 ปี อย่างน้อยเขตละ 1 เรื่อง
  2018-02-16 12:34
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตแพทย์ปฎิบัติงานในชุมชน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข และคุณภาพระบบสุขภาพไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2017-06-27 16:26
 • สธ.จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทาน เพื่อจัดทำโครงสร้างมาตรฐานบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
  2016-12-02 22:32
 • ไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและภูฏาน หารือความร่วมมือในการส่งผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนมารักษาต่อที่ประเทศไทย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน  
  2016-07-05 17:13
 • เว็บไซต์คมชัดลึก : เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 2557 ดีเด่นเฉพาะทาง 5 สาขา รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 ก.ย.นี้
  2015-08-28 17:20
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ด้วยอายุของ ครม.ชุดนี้จะไม่มากนัก คือ อีก 1 ปีเศษ ก่อนที่จะส่งไม้ต่อไปสู่รัฐบาลชุดต่อไป ภารกิจของทีม "ปิยะสกล" จึงต้องการตัดสินใจที่เด็ดขาด รวดเร็ว และต้องนำไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบในระยะยาว ที่สำคัญก็คือจะจมปลักกับความขัดแย้งระหว่างหมอกับหมอแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป
  2015-08-25 10:29
 • นสพ.มติชน : การแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนสูงเกินจริงดูจะไม่จบลงง่ายๆ เพราะแนวทางการควบคุมมีหลายหน่วยงานที่สำคัญแต่ละแห่งมีค่ารักษาที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เฉพาะค่ายาเท่านั้นแต่ยังมีหมวดอื่นๆ ปลีกย่อยอีก ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีใครรู้ต้นทุนที่แท้จริง ขณะเดียวกันโรงพยาบาลรัฐต้องพัฒนาตัวเองและหาแนวทางแก้ปัญหาความแออัดในการรอคิวรักษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการด้วย
  2015-05-18 12:38
 • รมว.สธ.นำทีมผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 68ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 18-21 พ.ค. 2558 ซึ่งมีรมต.สธ.สาธารณสุขจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพประชากรโลก และเตรียมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในหัวข้อ “การสร้างระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและสิ่งท้าทายต่อสุขภาพ” และลงนามความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดต่อใน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หารือกับรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการให้ประชาชนเข้าถึงได้รับวัคซีนพื้นฐาน และหารือกับ ผอ.องค์การอนามัยโลก เรื่องความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพชาวต่างด้าวและการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและองค์การอนามัยโลก  
  2015-05-17 09:56

Pages