ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ศิริราช” จับมือ “เนคเทค” ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP 
  
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการที่ศิริราชมีงานวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์จำนวนมาก โดยเฉพาะชุดทดสอบวินิจฉัยโรคต่างๆทางห้องปฏิบัติการ เช่น ชุดตรวจวิเคราะห์โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ โรคเท้าช้าง โรคฉี่หนู วัณโรค โรคประสาทส่วนกลาง รวมทั้งชุดตรวจติดตามโรคต่างๆ เช่น ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณไวรัสเอชไอวี เชื้อดื้อยาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งชุดตรวจวิเคราะห์เหล่านี้มีทั้งแบบตรวจรวดเร็วและแบบที่ต้องใช้เครื่องมือประกอบ และต้องทดสอบหลายขั้นตอน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการย่อส่วน หรือ LAB on a chip จะทำให้สามารถพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์เหล่านี้และอื่นๆ ได้แก่ การตรวจกลุ่มเลือดแบบย่อย การตรวจหา biomarkers เพื่อตรวจหาติดตามมะเร็ง ได้ผลรวดเร็ว แม่นยำ และเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ทั้งสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ
             
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า เนคเทคได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ จึงได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนากับพันธมิตรทั้งในและนอก สวทช. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์  ก่อให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐทำงานร่วมกัน รวมถึงได้สร้างบุคลากรที่มีทักษะในการทำงานเชิงบูรณาการความรู้ต่างสาขาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่สร้างนวัตกรรมและก่อให้เกิดผลงานวิจัยต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์อีกด้วย ตัวอย่างงานที่น่าสนใจที่ทางเนคเทคได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น การคัดแยกเซลล์และดักเซลล์ บน Lab on a chip, การทำ PCR บน Lab on a chip, Cell culture on a chip เป็นต้น
            
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนา LAB ON A CHIP ของชุดตรวจวิเคราะห์และติดตามโรคต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้ได้ชุดตรวจวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในงานภาคสนามและทุกโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพง ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าชุดทดสอบเหล่านี้จากต่างประเทศ และยังทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถทำการตรวจวิเคราะห์และติดตามโรคต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือราคาแพง ส่งผลให้ประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน