ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์คมชัดลึก : เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 2557 ดีเด่นเฉพาะทาง 5 สาขา รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 ก.ย.นี้

เว็บไซต์คมชัดลึกรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 58 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทางทั้งหมด 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาความเป็นครู ได้แก่ ศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. สาขาวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากผลงานวิจัย เรื่อง "ยา 'เคเออี 609' กลุ่มอนุพันธ์สไปโรอินโดลอนชนิดใหม่ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมและไวแวกซ์"

โดยการศึกษานี้ได้ประเมินประสิทธิภาพของ “เคเออี 609” ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ใหม่ กลุ่มอนุพันธ์สไปโรอินโดลอน ในผู้ป่วยจริงเป็นครั้งแรกในโลก พบว่า การให้ยาเคเออี 609 ปริมาณ 30 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 3 วัน สามารถขจัดเชื้อมาลาเรียได้รวดเร็วในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อมาลาเรียไม่ซับซ้อน ทั้งชนิดฟัลซิปารัมและไวแวกซ์ เป็นการพิสูจน์ว่า ยาเคเออี 609 มีประสิทธิภาพดี และเหมาะสมที่จะศึกษาต่อในวงกว้างต่อไป เพื่อใช้ทั่วโลกในถิ่นที่มีภาวะดื้อยา

และ รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูลแมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบสามมิติ (Three-Dimensional Magnetotelluric Inversion)”

3. สาขาการประดิษฐ์ ได้แก่ ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “ชีวภัณฑ์สำหรับวินิจฉัย ประเมินสภาวะ และรักษาโรคภูมิแพ้” น้ำยาวินิจฉัยและวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ในประเทศไทย

4. สาขาการแต่งตำรา ได้แก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่งตำรา เรื่อง “เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Bone and Soft-Tissue Tumors)” และ รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จากผลงานการแต่งตำรา เรื่อง “วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย (Tree-Ring and Application in Thailand)”

5. สาขาการบริการ ได้แก่ นางพรพิมล อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำระบบบริหารทุนวิจัยต่างประเทศ (International Research Administration) อย่างครบวงจร เพื่อให้ตอบสนองนโยบายการวิจัยของคณะฯ

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 ก.ย. 2558 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะได้รับเงินรางวัลละ 200,000 บาท

ที่มา : www.komchadluek.net