ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ.ส่งหนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ระหว่างรอผลการพิจารณากรอบอัตรากำลังจากกระทรวงการคลังให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยบริการ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ สามารถรองรับนักเรียนทุนที่หน่วยงานสนับสนุนให้ไปศึกษา ซึ่งต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือที่ สธ 0208.04/ว1748 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า ตามระเบียบที่มีการกำหนดว่า การกำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจากเงินบำรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน (ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง) อีกทั้งให้ทุกหน่วยงานชะลอการจัดทำคำสั่งที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป (ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ) จนกว่าจะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2560 แล้วเสร็จ ประกอบกับตามหนังสือที่ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการนำเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการจ้างงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรียกร้องขอให้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นั้น

โดยที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้หารือเกี่ยวกับการจ้างงานนักเรียนทุนที่หน่วยงานสนับสนุนให้ไปศึกษา ซึ่งต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน หากหน่วยงานในฐานะผู้รับสัญญาไม่จ้างงาน จะถือว่าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญามิได้ และอาจมีผลทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างรอผลการพิจารณากรอบอัตรากำลังจากกระทรวงการคลัง สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยบริการ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอให้กระทรวงการคลังพิจารณากรอบอัตรากำลังสำหรับใช้เป็นกรอบในการวางแผนกำลังคนในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) ซึ่งกรอบควรมีอัตรากำลังจำนวน 398,370 อัตรา และจากข้อมูลในระบบ HROPS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 มีผู้ปฏิบัติงานจริงทุกประเภทการจ้างงาน จำนวน 366,614 อัตรา รวมกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ขออนุมัติจากกระทรวงการคลังจำนวน 7,939 อัตรา จึงมีกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ 2561 รวมเป็น 374,554 อัตรา

2.ข้อมูลในระบบ HROPS ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีผู้ปฏิบัติงานจริงทุกประเภทการจ้างงาน จำนวน 361,687 อัตรา ทำให้มีกรอบอัตรากำลังคงเหลือในการจ้างงานภาพรวม จำนวน 12,867 อัตรา (374,554-361,687)

3.จากการสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ที่หน่วยงานจ้างงานไว้ แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการจ้างในระบบ HROPS จำนวน 8,453 อัตรา ทำให้มีกรอบอัตรากำลังคงเหลือในการจ้างงาน จำนวน 4,414 อัตรา (12,867-8,453)

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดตำแหน่งเลขที่ของลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการจ้างงานตามบัญชีรายชื่อที่ขอกำหนด ทั้งนี้หากจ้างงานในตำแหน่งที่ไม่มีในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว ขอให้หน่วยงานแก้ไขคำสั่งจ้างให้ถูกต้อง

4.จากการดำเนินการตามข้อ 3 คงเหลือกรอบการจ้างงานในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4,414 อัตรา กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดกรอบดังกล่าวสำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีนักเรียนทุนที่หน่วยงานสนับสนุนให้ไปศึกษาเท่านั้น โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

4.1 ให้สำนักงานเขตสุขภาพรวบรวมจำนวนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560-2561 โดยระบุหน่วยงานเจ้าของทุน สายงาน และจำนวน เพื่อให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดสรรอัตราส่วนในการจ้างงานเพียงรอบเดียว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

4.2 ให้หน่วยงานตรวจสอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ ว 1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยคำนึงถึงสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ ภายใต้การควบคุมกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานเขตสุขภาพ

4.3 การขอกำหนดตำแหน่งเลขที่ การเปลี่ยนตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งว่าง ให้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเขตสุขภาพ ก่อนส่งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติแต่เพียงผู้เดียว จึงจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รวมถึงการจ้างงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่กำหนด

อนึ่ง กรอบอัตรากำลังภาพรวมที่ใช้ในการจ้างงาน ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 374,554 อัตรา และจะไม่มีการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติมอีก จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์อัตรากำลังคนของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีทดแทนตำแหน่งว่าง สามารถดำเนินการได้หลังจากการจ้างนักเรียนทุนเรียบร้อยแล้ว โดยไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนดข้างต้น (374,554 อัตรา)