ทปอ.เรียกร้องจ้างงานด้วยเงินนอกงบให้อยู่ในกำกับ ‘สภามหาวิทยาลัย’ แทน ‘ก.คลัง’

Sun, 2018-05-27 11:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ทปอ.ค้านระเบียบจ้างงานคลัง ชี้จะทำให้กระทบต่อการจ้าง ขาดความคล่องตัว ไม่เอื้อต่อการทำงาน เรียกร้องให้กรมบัญชีกลางทบทวนการจ้างพนักงานและลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ระบุในส่วนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงการณ์คัดค้าน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยระบุว่าจะทำให้กระทบต่อการจ้าง ขาดความคล่องตัว ไม่เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระเบียบการจ้างภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว พร้อมเรียกร้องให้กรมบัญชีกลางได้พิจารณาทบทวนการจ้างพนักงานและลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยในส่วนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

จากการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้กระทรวงการคลังจัดระเบียบการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของหน่วยราชการแล้วนั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า ระเบียบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ ทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่จัดจ้างพนักงานหรือลูกจ้างจำนวนหนึ่งจากเงินนอกงบประมาณ ในการช่วยปฏิบัติงานตามพันธกิจ ทั้งนี้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในเรื่องดังกล่าว เพื่อความโปร่งใสตามหลักการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่า ระเบียบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ขาดความคล่องตัว และไม่เอื้อต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัยเป็นพลังขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการผลิตผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมได้

จึงขอให้กรมบัญชีกลางได้พิจารณาทบทวนการจ้างพนักงานและลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยในส่วนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2561

Add new comment