ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรม ผอ.รพ.ชุมชน ขอนายกฯ พิจารณาออกคำสั่งห้ามทหารคุกคาม ผอ.รพ.หลังขึ้นป้ายค้านระเบียบคลังห้ามจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตกคลังก่อน ยืนยันระเบียบคลังกระทบการรักษาพยาบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ทำจดหมายเปิดผนึกถึง นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าจากกรณีที่กระทรวงการคลังออกระเบียบห้าม รพ.จ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ และมิให้ รพ.ขึ้นเงินเดือนลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ หากมีเหตุจำเป็นให้ขอมาทางกระทรวงการคลัง รพ.ชุมชนในหลายพื้นที่จึงขึ้นป้ายดำเพื่อไว้อาลัยกระทรวงการคลัง ตามหลักสันติชน เพื่อให้กระทรวงการคลังได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ แต่ปรากฎว่า ผอ.รพ.ถูกเจ้าหน้าที่ทหารมากดดันไม่ว่าจะเป็นทางตรง คือมาหาที่โรงพยาบาล หรือทางอ้อม คือโทรศัพท์มาให้ปลดป้ายออก โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของรัฐบาล ซึ่งมีผู้นำสูงสุด คือ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคำสั่งให้ทหารห้ามคุกคามผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่แสดงความคิดเห็นหรือขึ้นป้ายอย่างสันติ เพื่อจะเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและรัฐบาลต่อไป

มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่กระทรวงการคลัง มีหนังสือ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ กค 1402.3/ว45 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ เรื่องการห้ามโรงพยาบาลจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณและมิให้โรงพยาบาลขึ้นเงินเดือนลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ หากมีเหตุจำเป็นให้ขอมาทางกระทรวงการคลังนั้น

ทางชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วพบว่าจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการเพิ่มขึ้น 1.5-2.0 เท่า จำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 1.4-1.6 เท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี แต่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจากงบประมาณแผ่นดินมีจำนวนลดลง จึงมีความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรทางการแพทย์จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่แออัด

แต่หากปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1402.3/ว45 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นอกจากจะทำให้บุคลากรเดิมเสียกำลังใจ ลาออก แล้วยังไม่สามารถที่จะหามาทดแทนในเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลชุมชนในหลายพื้นที่จึงขึ้นป้ายดำเพื่อไว้อาลัยกระทรวงการคลัง ตามหลักสันติชน เพื่อให้กระทรวงการคลังได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งผู้อำนวยการถูกเจ้าหน้าที่ทหารมากดดันไม่ว่าจะเป็นทางตรง คือมาหาที่โรงพยาบาล หรือทางอ้อม คือโทรศัพท์มาให้ปลดป้ายออก โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของรัฐบาล ซึ่งมีผู้นำสูงสุด คือ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการ

ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยเป็นห่วง หวังว่าหากมีการสั่งการเช่นนี้จริงอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่ง เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อันเป็นการขัดนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะนำความสุขมาสู่คนในชาติหรือหากเป็นการแอบอ้างก็จะทำให้ชื่อเสียงของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีต้องมัวหมอง เพื่อเป็นการทำให้สถานการณ์ชัดเจนทางชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและประเทศไทยจึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาออกคำสั่งให้ทหารห้ามคุกคามผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่แสดงความคิดเห็นหรือขึ้นป้ายอย่างสันติ เพื่อจะเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและรัฐบาลต่อไป