ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คกก.โรคติดต่อเห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้ จนท.เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ พร้อมเห็นชอบยกจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขึ้นเป็น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

นพ.ธวัช สุนทราจารย์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่กรมควบคุมโรค นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 - 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

โดยที่ประชุมได้มีการรายงานและรับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในช่วงนี้ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) ในประเทศคองโก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah) ในประเทศอินเดีย โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ในประเทศบราซิล สถานการณ์โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้มีคำแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่วางไว้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และขอให้มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันด้วย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีความคืบหน้าของการออกอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มาตรา 14 (6)

2. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มาตรา 14 (6)

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ ทั้ง 2 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีมติให้ความเห็นชอบเสนอจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร. 02-590-3170 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422