ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบูรณาการ พชอ. รพ.สต. และอสม. เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับพื้นที่ ลดการเจ็บป่วย ลดความรุนแรง ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง และ รพ.สต.โนนน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พลเอกฉัตรชัย ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้ให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาชนบูรณาการร่วมกัน ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพ แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน (รพ.สต. ติดดาว) ประกอบด้วยบริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี และบริการดีประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม. 4.0. มีทักษะด้านดิจิตอล สามารถทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

“ได้มอบนโยบายให้ทุกพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง พชอ. รพ.สต. และ อสม.ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด เป็นรูปธรรม เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วย เข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความรุนแรง ลดภาวะแทรกซ้อน ลดความแออัดของการให้บริการในโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 แล้ว 300,031 คน จากประมาณ 1,000,000 คนทั่วประเทศ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครบทุกอำเภอ รพ.สต.ผ่านมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 1,663 แห่ง

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) ตั้งแต่ปี 2559 นำร่องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์) ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Long Term Care) ในปี 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุบลราชธานีครบทั้ง 25 อำเภอ และพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 317 แห่ง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ผ่านการประเมินเป็น รพ.สต.ติดดาวแล้ว 57 แห่ง และในปีนี้อยู่ระหว่างการประเมินอีก 88 แห่ง

รวมทั้งตั้งเป้าหมายพัฒนา อสม.ให้เป็น อสม. 4.0 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ร้อยละ 100 และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ร้อยละ 55 ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน ไตวาย และผู้สูงอายุ