ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม.-สปสช. ร่วมลงนาม ประกาศเดินหน้า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.” รุกดูแลสุขภาพคนกรุง ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประเดิม ปี 2561 งบประมาณร่วมสมทบ 576 ล้านบาท เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมลงนาม “ความร่วมมือการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร” เพื่อขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมเป็นสักขีพยาน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังเป็น 1 ใน 5 ของนโยบาย “ทำจริง เห็นผลจริง (Now moving forward)” ของกรุงเทพมหานคร คือ การดูแลคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่รวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆและประชาชน ซึ่งภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการในเรื่องนี้ คือ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับ สปสช. จัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร”และได้เริ่มต้นดำเนินการในปี 2561

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมบริหารจัดการ ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สปสช. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 9 ด้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดำเนินงานกองทุนฯ ได้อย่างรอบด้านและเหมาะสม อีกทั้งกองทุนนี้ยังเปิดกว้างให้แต่ละสำนักงานเขตและประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการนำเสนอโครงการต่างๆ จึงทำให้กิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กองทุนนี้มีความเหมาะสมกับบริบทสุขภาพของชาวกทม.ในแต่ละเขตที่มีความแตกต่างกัน

ในส่วนของงบประมาณนั้น ในปี 2561 มีงบดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครประมาณ 576 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ในอัตรา 45 บาท ต่อประชากร ซึ่งปัจจุบัน กทม.มีประชากรจำนวน 8,001,950 คน และการร่วมสมทบกองทุนฯ โดยกรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

“การลงนามความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและ สปสช.ในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาว กทม. ไม่เพียงแต่จะได้รับการดูแลให้มีสุขภาพที่ดี เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาทั้งกรุงเทพมหานครและ สปสช.ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าแล้ว” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรกของกรุงเทพมหานครที่ได้ร่วมเดินหน้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ โดยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ กทม. นอกจากจำนวนประชากรที่มีอยู่จำนวนมากและหนาแน่นแล้ว ยังมีความซับซ้อนของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังมีปัญหาสุขภาพในแต่ละเขตที่แตกต่างกัน ดังนั้นเชื่อว่ากองทุนนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพชาว กทม.ให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการดำเนินงานกองทุนฯ จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561