ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก www.who.int เจนีวา – องค์การอนามัยโลกประกาศบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับที่ 11 (International Classification of Diseases, ICD-11) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

บัญชีจำแนกโรคเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติด้านสุขภาพโดยประกอบด้วยรหัสสำหรับระบุการบาดเจ็บ โรค และสาเหตุการเสียชีวิตราว 55,000 รายการ และถือเป็นภาษากลางสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทั่วโลกใช้แบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์

“บัญชีจำแนกโรคนับเป็นความภูมิใจขององค์การอนามัยโลกอย่างแท้จริง” ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีเบรเยซุส ผู้อำนวยการอนามัยโลกกล่าว “บัญชีจำแนกโรคช่วยไขความกระจ่างถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซึ่งช่วยให้เราสามารถป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยและการเสียชีวิต”

บัญชี ICD-11 ใช้เวลาจัดทำนานกว่าทศวรรษและมีคุณภาพดีขึ้นกว่าหลายฉบับก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ บัญชี ICD-11 เป็นบัญชีฉบับแรกที่จัดทำในรูปแบบอิเล็กส์ทรอนิกและสามารถใช้งานได้ง่าย การจัดทำบัญชีฉบับใหม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์มากเป็นประวัติการณ์ เห็นได้จากโครงร่างงานวิจัยซึ่งกว่า 10,000 โครงการที่ส่งมาถึงคณะกรรมการจัดทำบัญชี ICD

บัญชี ICD-11 จะนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกในเดือนพฤษภาคมปีหน้าและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งการเปิดตัวบัญชี ICD-11 อย่างไม่เป็นทางการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ชาติสมาชิกได้วางแผนแนวทางการใช้บัญชีฉบับใหม่ เตรียมการแปลเนื้อหา และฝึกอบรมบุคคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

บัญชี ICD ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการประกันสุขภาพซึ่งอ้างอิงการเบิกจ่ายตามรหัส ICD ผู้จัดการโครงการสาธารณสุขระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงนักวิจัยที่ติดตามความคืบหน้าด้านสาธารณสุขในระดับโลกและประเมินการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข

ICD-11 ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านการแพทย์และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เห็นได้จากรหัสที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาต้านจุลชีพมีความสอดคล้องมากขึ้นกับระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับโลก (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, GLASS)

นอกจากนี้บัญชี ICD-11 ยังสามารถเก็บข้อมูลความปลอดภัยด้านการดูแลรักษาได้ดีกว่า ซึ่งในทางหนึ่งจะช่วยให้สามารถระบุและลดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เช่น กระบวนการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาล)

อนึ่ง บัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่ได้จำแนกเนื้อหาส่วนการแพทย์แผนโบราณและสุขภาพทางเพศไว้เป็นเอกเทศ โดยได้บรรจุอาการติดเกมไว้ในหมวดอาการเสพติด

ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า การทบทวนบัญชีจำแนกโรคมีหลักการสำคัญที่จะลดความซับซ้อนของโครงสร้างรหัสและรองรับระบบอิเล็กส์ทรอนิคเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นและบันทึกข้อมูลโรคได้อย่างถูกต้อง และว่า บัญชี ICD เป็นหลักสำคัญสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพซึ่งบัญชี ICD-11 จะช่วยสะท้อนสภาพการณ์ปัจจุบันของโรค

บรรณาธิการแถลง

บัญชี ICD-11 โยงกับรายการยาที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์และสามารถขึ้นทะเบียนสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง บัญชี ICD-11 สามารถรองรับการใช้งานหลายภาษา และองค์การอนามัยโลกจะให้การสนับสนุนแก่ชาติสมาชิกในกระบวนการประกาศใช้บัญชี ICD-11

แปลจาก WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11) www.who.int