ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคมะเร็ง มีสิทธิได้รับการรักษากรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก ด้านเลขาธิการ สปส.แจงปี 60 มีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิ 131 ราย ล่าสุด ม.ค.- มิ.ย.61 อนุมัติเพิ่มอีก 74 รายแล้ว เผยขณะนี้มี 10 รพ. ในข้อตกลงฯ พร้อมให้การรักษาเต็มที่

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาและทานยาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา การรักษามะเร็งแต่ละชนิดมีแนวทางการรักษาแตกต่างกัน

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง และมีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนั้น ผู้ประกันตนจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง/มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน/มะเร็งต่อมน้ำเหลือง/ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง/ ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง/ มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด

ซึ่งในการขอรับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก ในกรณีได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะส่งผู้ประกันตนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาของสำนักงานประกันสังคมเพื่อพิจารณาการรักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก หากระยะของโรคเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสิทธิปลูกถ่ายไขกระดูกของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยเมื่อปี 2560 มีผู้ประกันตนที่ได้รับการอนุมัติสิทธิกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วจำนวน 131 ราย ล่าสุดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 มีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิเพิ่มอีก 74 ราย สำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงเพื่อทำการรักษาผู้ประกันตนปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่ให้การรักษาปลูกถ่ายไขกระดูกจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ถ้าเป็นเนื้อเยื่อของตนเองจ่ายให้ในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อของคนอื่นจ่ายให้ในอัตรา 1,300,000 บาทต่อราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง