ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน เป็นสมาร์ท ฮอสปิตัล รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใหญ่ดูแลต่อ เตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับบ้าน ร่วมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ

วันนี้ (6 กันยายน 2561) ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปี 2561 เพื่อพัฒนาความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารจัดการ เสริมสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน พร้อมทั้งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลชุมชนนานกว่า 25 ปี และ 30 ปี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญ การสื่อสารและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุขจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสมาร์ท ฮอสปิตัล (Smart Hospital) ที่มีการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มความสะดวกในระบบบริการ การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย การบริหารจัดการ และมีศักยภาพในการรับผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตจากโรงพยาบาลใหญ่

เน้น 3 โรค คือโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมอง และบาดเจ็บกระดูกสันหลัง เพื่อให้การดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับบ้าน (Intermediate Care) ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลใหญ่ เช่น ทีมหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว

“ได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่ ดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้า ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ ลดปัญหาความไม่พึงพอใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นพ.เจษฎา กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจำนวน 781 แห่งครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ สะดวก ใกล้บ้าน