ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ เพิ่มคุณภาพบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ มอบรางวัล R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล รางวัลการประกวดบูธนิทรรศการดีเด่นของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ และรางวัลต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทั่วประเทศ ได้พัฒนากระบวนการทำงานของตนสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำมาเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 941 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น จำนวน 31 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปฐมภูมิ 5 รางวัล ระดับทุติยภูมิ 2 รางวัล ระดับตติยภูมิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ 9 รางวัล ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุนบริการ 8 รางวัล ระดับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล ระดับ Meta R2R 6 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ กรมวิชาการและเขตสุขภาพทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ โดยมีการมอบรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ประเภทกรมวิชาการจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทเขตสุขภาพ 3 รางวัล ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11 และรางวัลต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล