R2R

 • สธ. ร่วมมือ ศิริราช สสส. สรพ. สปสช. สวรส.ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  2019-02-08 14:44
 • รมว.สาธารณสุข กระตุ้นบุคลากร สธ. ระดับพื้นที่ สร้างงานวิจัย R2R มุ่งพัฒนางานสุขภาพ พัฒนาคน รองรับยุค Thailand 4.0 ด้าน สวรส.หนุนพื้นที่สร้างนักวิจัย R2R จากเขตสุขภาพ เพราะเข้าใจบริบทของพื้นที่ เปิดโอกาสสู่การเป็นนักวิจัยหน้าใหม่
  2018-09-27 16:09
 • กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ เพิ่มคุณภาพบริการประชาชน
  2018-09-15 10:58
 • ปลัดสาธารณสุข สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) สร้างความรู้ใหม่ในกระบวนการทำงาน เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสาธารณสุขไทยในอนาคต
  2018-09-13 11:02
 • สวรส.เดินหน้าขับเคลื่อน R2R สู่ R2P ยกระดับการพัฒนางานประจำสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ปัญหาระดับนโยบาย
  2017-07-29 14:06
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี คว้ารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้าน “งานสนับสนุนบริหารและบริการ” จากผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบและเครือมือการแปลงธรรมนูญสุขภาพสู่การวางแผ่นงานกองทุนสุขภาพตำบล” ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน จัดทำคู่มือปฏิบัติ 4 ขึ้นตอนนำธรรมนูญสุขภาพสู่การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ส่งผลการดำเนินงานตรงความต้องการประชาชน
  2016-08-08 11:29
 • จากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในเวทีเสวนามีการบรรยายหัวข้อ "การวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย" (Quality and Patient Safety Research) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปนั้น
  2016-04-01 14:08
 • จากเวทีเสวนาเรื่อง "เจาะลึก : เปลี่ยนแปลงวิธีคิดการใช้ประโยชน์ R2R" ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย หรือ Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 “สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
  2015-08-05 11:18
 • นพ.วันชัย ผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 4 เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเริ่มต้นทำงานวิจัยโดยนำผลงานวิชาการ COP และ R2R 15 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการทำงานจริง ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนให้เข้าถึงบริการ นำงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ด้าน นพ.ชูวิทย์ ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี ย้ำ “วิจัยเพื่อประชาชน ไม่ใช่แข่งกัน”
  2015-07-07 18:36
 • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย R2R แบบบรรยาย (Oral presentation) รอบแรก ในเวทีมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้เสนอผลงานวิชาการจำนวนมาก โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงาน เป็น 3 ห้อง
  2015-04-29 20:25
 • คณบดีศิริราชมอบรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ชี้ช่วยพัฒนาบุคลากร แก้ปัญหางานประจำ เพิ่มประสิทธภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ปลื้มแนวคิด R2R ขยายสู่วงการอื่นและต่างประเทศ สุดทึ่งหลากผลงาน รพ.สต.เปลี่ยนพฤติกรรม แก้ปัญหาสาธารณสุขทั้งหมู่บ้าน
  2014-07-25 14:45
 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18  ก.พ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การทำวิจัย Routine to Research หรือ R2R จัดเป็นเครื่องมือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  2014-02-19 14:38

Pages