ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18  ก.พ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การทำวิจัย Routine to Research หรือ R2R จัดเป็นเครื่องมือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

"หลักของ R2R คือ การตั้งคำถามจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำ แล้วแก้ให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาผลการวิจัยที่ได้ ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำผลไปพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้ และเป็นการ ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร การลงนามในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขับ เคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพทุกระดับ ทั้งงานบริการ การรักษาพยาบาล และการสร้างเสริมสุขภาพของระบบสาธารณสุขไทย" ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ศิริราชเริ่มทำ R2R มาตั้งแต่ปี 2547 ช่วยให้บุคลากรศิริราชเกิดการพัฒนา ผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อปรับปรุงงานประจำให้ดีขึ้น ให้คุณภาพด้านการรักษา การบริการ จนประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง ความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นที่สนใจของต่างประเทศจนต้องมาศึกษาดูงาน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และลาว เป็นต้น

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า นโยบายสุขภาพของไทยคือรัฐบาลแบกรับภาระค่าใช้จ่าย กลไกเช่นนี้ระบบต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่ง R2R สามารถทำให้หน่วยบริการมีประสิทธิภาพได้ ซึ่ง สปสช.จะสนับสนุนให้หน่วยบริการในเขตทั้ง 13 เขตของ สปสช. และกทม.ได้จัดแสดงผลงาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตั้งโจทย์การทำงานที่ดีขึ้น การเก็บข้อมูลที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างกองทุนสุขภาพตำบลที่มีอยู่กว่า 7,850 แห่ง ดำเนินการตามกรอบ R2R ทำสะสมไปเรื่อยๆ ก็จะช่วยให้ระบบสุขภาพของประเทศดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ระบบต้องแบกรับได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557