ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษาประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่แล้ว มีผลบังคับใช้ 30 วันนับจากวันประกาศ ปรับปรุง 3 กลุ่ม ทั้งเพิ่มยาใหม่, ยาที่คัดออกจากบัญชี และยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 230 ง วันที่ 19 กันยายน 2561 หน้า 11 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 ระบุว่า

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

ข้อ 2 ให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับบนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ข้อ 3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงดังนี้

กลุ่มที่ 1 รายการยาใหม่ (เพิ่มตัวยาสำคัญ) จำนวน 14 รายการ

กลุ่มที่ 2 รายการยาที่มีการคัดออกจากบัญชี จำนวน 4 รายการ

กลุ่มที่ 3 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวน 60 รายการ