ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการ แจกเงินผ่านบัตรคนจน 14.5 ล้านคน ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 1,000 บาท และเงินใช้จ่ายปีใหม่ อีก 500 บาท รวม 3.8 หมื่นล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 38,730 ล้านบาท 4 มาตรการ มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน ดังนี้

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ดังนี้

(1) กรณีค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(2) กรณีค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)

3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจำนวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน และผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 3.1 ล้านคน รวมทั้งหมด 14.5 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ทางทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ทั้งนี้ การที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ใช่รัฐบาลทำเพื่อหวังผลทางการเมือง ซึ่งกว่าจะผ่านมาตรการโครงการแต่ละอย่างต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน พร้อมกับขอความร่วมมืออย่างประท้วง

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การดูแลทุกอย่าง ยืนยันพร้อมให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา แต่ขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนตัวเอง และเข้าใจบริบทในปัจจุบัน โดยรัฐบาลพร้อมจะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรม