พยาบาลสุรินทร์ ร้องนายกฯ เหตุถูกกีดกันขึ้น ผอ.รพ.สต. ชี้ สสจ.ไม่ทำตามประกาศ สป.สธ.

พยาบาลวิชาชีพสุรินทร์ ร่อนหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เหตุถูกกีดกันขึ้น ผอ.รพ.สต. ไม่ปฏิบัติตามประกาศ สป.สธ. กรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เอื้อประโยชน์ นวก.สธ.ชำนาญการ และ จพ.สธ.ชำนาญงาน ระบุเคยถามทักท้วงแต่กลับไม่ได้รับคำตอบ เผยนั่งรักษาการ ผอ.รพ.สต.นาน 8 ปี ขณะที่ทั้งจังหวัดมีพยาบาลวิชาชีพรักษาการ ผอ.รพ.สต. 30 แห่ง จาก 212 แห่ง พร้อมขอความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

นายธนวรรธน์ สุขุมพันธ์พิพัฒนา

นายธนวรรธน์ สุขุมพันธ์พิพัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงมูล อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และในฐานะตัวแทนชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 และหนังสือ สป.สธ. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สป.สธ. ได้กำหนดกรอบโครงสร้าง รพ.สต. โดยให้ผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ได้ต้องมีตำแหน่งดังนี้ 1.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ และ 3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน หรืออาวุโส

แต่ตามที่จังหวัดสุรินทร์ประกาศเรื่อง “รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน รพ.สต.สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์” (สสจ.สุรินทร์) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้กำหนดคุณสมบัติผู้จะดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เฉพาะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (นวก.สธ.ชำนาญการ) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (จพ.สธ.ชำนาญงาน) เท่านั้น ไม่มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

นายธนวรรณธน์ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนอกจากขัดต่อประกาศของ สป.สธ.ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ยังเป็นการกีดกันพยาบาลวิชาชีพในการขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เอื้อประโยชน์ให้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือชำนาญการในพื้นที่ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ระบุว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”

อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มี รพ.สต.จำนวน 17 แห่ง ในจำนวนนี้มีพยาบาลวิชาชีพที่รักษาการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 3 แห่ง ขณะที่ทั้งจังหวัดสุรินทร์ มี รพ.สต.จำนวน 212 แห่ง ในจำนวนนี้มีพยาบาลวิชาชีพรักษาการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวนกว่า 30 แห่ง รวมถึงตนเองที่ยังรักษาการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.มานานถึง 8 ปีแล้ว ทั้งยังได้ทำงานที่ รพ.สต.บ้านม่วงมูลมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการด้วยความตั้งใจ ทำให้ทราบปัญหาและการทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่เป็นอย่างดี และในการขึ้นตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หาก สป.สธ.ไม่มีการประกาศกรอบโครงสร้างใหม่ เราคงไม่เรียกร้อง แต่เมื่อมีการประกาศใช้แล้วตามหลักการก็ควรปฏิบัติตาม โดยเปิดให้พยาบาลวิชาชีพมีสิทธิในการขึ้นตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า วันนี้เรารู้สึกว่ามีการกีดกันและเลือกปฏิบัติเพราะ สธ.ได้ประกาศกรอบโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ปี 2560 แล้ว แต่ที่จังหวัดสุรินทร์กลับยังคงยึดประกาศเก่า ไม่เปิดให้พยาบาลวิชาชีพร่วมสอบและคัดเลือกเป็น ผอ.รพ.สต. ซึ่งจากที่สอบถามไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องใน สสจ.สุรินทร์ ก็ไม่ได้รับคำชี้แจง เพียงแต่แจ้งว่าในการรับสมัครยังคงยึดตามประกาศเก่าเท่านั้น ทั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการประกาศตามกรอบโครงสร้างใหม่ ขณะที่ จ.แพร่ จากที่ได้มีประกาศเปิดรับแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.โดยยึดตามประกาศเก่า ต่อมาก็ได้ยกเลิกดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกรอบโครงสร้างใหม่และหนังสือ สป.สธ.ที่ออกมาก่อนหน้านี้ โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการจัดทำคำสั่งที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ที่ผ่านมาได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอความเป็นธรรมและขอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1.ยกเลิกประกาศ และยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ตามประกาศดังกล่าวและชะลอการประกาศเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.จนกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนจาก สสจ.สุรินทร์ในการดำเนินการแต่งตั้งให้พยาบาลวิชาชีพดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

2.ทบทวน และขอให้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. โดยให้มีสัดส่วนสายงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสและให้ความเป็นธรรมต่อพยาบาลวิชาชีพอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

3.ให้มีการกำหนดแนวทางการแต่งตั้งให้พยาบาลวิชาชีพดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ขอให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพและความเสมอภาค จากการพัฒนาตนเองและใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ในการให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งพยาบาลวิชาชีพทุกคนล้วนมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานในชุมชนที่ห่างไกลอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจงหลายวิชาชีพขึ้นเป็น 'ผอ.รพ.สต.' ได้ แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็น 'นักวิชาการสาธารณสุข'

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 11 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 13 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 18 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 21 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 11 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 13 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 18 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 21 นาที ago
กลับด้านบน