‘เอดส์’ สงครามยืดเยื้อกับการกวาดล้างครั้งใหญ่

Thu, 2019-06-13 13:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

การสู้รบกับเอดส์มีมาอย่างยาวนาน ผู้ที่ทำงานต่างรู้ดีว่าสงครามครั้งนี้ “ยืดเยื้อ”

เอดส์คือปัญหาระดับมนุษยชาติ โดยทั่วโลกพร้อมใจกันประกาศมาตรการกวาดล้างให้หมดไปในปี 2030

แน่นอนว่าประเทศไทยเอาด้วย และตั้งเป้าที่จะ Ending AIDs ให้เด็ดขาด

ระยะสั้น 1 ปีข้างหน้า หรือภายในปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทยต้องมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่เกิน 2,000 ราย

และอีก 11 ปีข้างหน้า หรือภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่เกิน 1,000 ราย

คำถามคือจะเป็นไปได้ไหม ? ในเมื่อปีที่ผ่านมา (2018) เรายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ราว 6,000 ราย และประมาณการกันว่าในปีนี้ (2019) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังจะอยู่ที่ 5,000 ราย

วงเสวนาเรื่อง “ทิศทางการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2562 และเตรียมการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 ที่ผ่านมา ได้ถกแถลงเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง

ในแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562 ได้กำหนดกรอบการให้บริการด้วยการเชื่อมโยงบริการ 5 องค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย การเข้าถึง การเข้าสู่บริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการคงอยู่ในระบบ (Reach-Recruit-Test-Treat-Retain : RRTTR) โดยตั้งเป้าหมายการทำงานเป็นสัดส่วน

หรือ ที่คุ้นชินกันว่าเป้าหมาย “90-90-90”

90 แรก คือ 90% ของผู้ติดเชื้อฯ ที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย หมายถึงคนที่ติดเชื้อ 100 คน ต้องรู้ว่าตัวเองติดเชื้อ 90 คน

90 สอง คือ 90% ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส หมายถึงคนที่ติดเชื้อ 90 คน ต้องได้รับยา)

90 สุดท้าย คือ 90% ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับยาต้านฯ กดไวรัสสำเร็จ หมายถึงคนที่ได้รับยา 90 คน ต้องกดไวรัสสำเร็จ

ตัวเลขจาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุถึงการดำเนินการขอประเทศไทยตามเป้าหมายดังกล่าวว่า ปัจจุบันสามารถทำได้ 98-75-84

ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์

อย่างไรก็ตาม ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 นี้ได้ เนื่องจากประเทศในเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา และสิงคโปร์ ก็ทำสำเร็จแล้ว

“ตัวเลข 90 แรกที่อยู่ที่ 98% นั้น ข้อมูลล่าสุดพบว่าทะลุ 100% ไปแล้ว แต่คำถามก็คือตัวเลขที่ปรากฏเหล่านี้เป็นข้อมูลจริงหรือไม่ เพราะประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องระบบการเก็บข้อมูลอยู่” ดร.พัชรา ตั้งคำถาม

เธอ บอกอีกว่า หากประเทศไทยต้องการประสบผลสำเร็จในการ Ending AIDs นอกจากการทลายข้อจำกัดต่างๆ แล้ว ยังต้อง “กล้าลงทุน” เพื่อพิชิตเอดส์ด้วย

พญ.เสาวนีย์ วิบุลันติ

ขณะที่ พญ.เสาวนีย์ วิบุลันติ ผู้แทนสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นี้ขณะประเทศไทยมียุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ที่มี 3 เป้าประสงค์คือ “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา” และมี 6 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

“ไม่ติด” หมายถึงลดการติดเชื้อเอชไอวีใหม่ให้น้อยกว่าปีละ 1,000 ราย

ดำเนินการโดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งจัดบริการให้ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ทั้งชุดบริการในกลุ่มเฉพาะ และการนำร่อง PrEP หรือการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนเกิดการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นที่สำเร็จ และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและบูรณาการงานป้องกันให้เข้มแข็ง

ตรงตามคอนเซ็ปต์ “รู้เร็ว-รักษาได้”

“ไม่ตาย” หมายถึงลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ให้น้อยกว่าปีละ 4,000 ราย ดำเนินการโดยยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเร่งรัดการรักษาดูแลและช่วยเหลือทางสังคมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

“ไม่ตีตรา” หมายถึงลดการเลือกปฏิบัติจากเอดส์ 90% ปรับภาพลักษณ์ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนการใช้กลไกการคุ้มครองสิทธิ ดำเนินการโดยยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือความร่วมรับผิดชอบหรือการมีส่วนร่วมทั้งการบริหารงานและการจัดการทรัพยากร ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 คือเรื่องข้อมูล

“โรงพยาบาลอย่างเดียวคงไม่สามารถทำงานเรื่องเอดส์ได้ คีย์สำคัญจึงอยู่ที่การมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน” พญ.เสาวนีย์ ระบุ

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

สอดคล้องกับ พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผู้แทนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ที่อภิปรายว่า ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะใช้แต่ค่าประมาณการ นั่นเพราะประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลว่าแท้จริงแล้วแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เท่าใดกันแน่

นอกจากนี้ หากต้องการจะยุติปัญหาเอดส์จริง จำเป็นต้องเตรียมระบบสำหรับรองรับความหลากหลายของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวด้วย

เธอ ชี้ประเด็นว่า อีกหนึ่งอุปสรรคการทำงานของประเทศไทยคืองบประมาณมักจำกัดอยู่ในภาครัฐ ส่วนภาคประชาสังคม-ชุมชนกลับไม่ค่อยได้รับ จึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ

“แต่การเข้ามาขององค์กรต่างประเทศนั้น คือเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ขู่ว่าจะเลิกสนับสนุนแล้ว แล้วก็ยังสนับสนุนต่อไปอีก แล้วก็ขู่ว่าจะไปอีกอยู่อย่างนั้น ได้ทำร้ายวิธีคิดของประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง คือต้องตอบให้ได้ว่าองค์กรชุมชนจะทำอย่างไรหรือทำงานต่อไปอย่างไรหากไม่มีต่างประเทศสนับสนุน” พญ.นิตยา ระบุ

สำหรับ PrEP เธอเสนอว่า ต้องทำให้สังคมเกิดความรู้สึกเหมือนเรื่องคุมกำเนิด คือเป็นค่านิยมที่ดี เป็นการใส่ใจดูแลตัวเอง และในอนาคตต้องคิดถึงการกระจายออกไปให้ทั่วถึงนอกโรงพยาบาล อาจไปอยู่ตามร้านขายยาหรือซื้อขายออนไลน์ได้หรือไม่

อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่า ประเทศไทยควรตั้งเป้าหมายไว้สูงๆ คือ 100-100-100 และต้องทำให้เรื่องเอชไอวีเป็นเรื่องของทุกคน เช่น ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ขณะที่ นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ตั้งประเด็นว่า จำเป็นต้องสร้างช่องทางให้คนเล็กคนน้อย-คนที่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเลข 13 หลัก สามารถเข้าถึงการรักษาและยาต้านไวรัสด้วย เพราะคนกลุ่มนี้มีปัญหาเอชไอวีและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในส่วนของ PrEP ปัจจุบันเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ฉะนั้นจำเป็นต้องคิดถึงการเข้าถึงของคนทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการด้วย เช่นเดียวกับการให้สิทธิประโยชน์ตรวจเอชไอวีที่ทุกสิทธิเข้าถึงได้ ที่สำคัญคือการเบิกจ่ายต้องมียุ่งยากและไม่สร้างภาระให้กับหน่วยบริการ

ข้อมูลและภาพจาก www.aidszeroportal.org/

Comments

Submitted by harry williams on
การรักษาแบบเรียลไทม์จากเชื้อเฮอร์ปีนส์ซิมเพล็กซ์และเอชไอวีบางครั้งเราแค่ต้องลองยาสมุนไพรเพื่อดูตัวเราเอง ฉันมีความสุขมากในวันนี้ที่ฉันไม่ฟังสิ่งที่คนพูดถ้าไม่ฉันจะได้ตายไปแล้ว ฉันติดเชื้อเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กไวรัสในปี 2557 ฉันไปโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อรักษา แต่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาดังนั้นฉันจึงคิดว่าจะหาทางออกได้อย่างไรเพื่อให้ร่างกายของฉันสามารถใช้ได้ วันหนึ่งฉันอยู่ในสำนักงานโดยคิดว่าจะไปหาทางออกได้ที่ไหน ดังนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกฉันว่าทำไมฉันถึงเศร้าและฉันเปิดทั้งหมดให้เธอบอกเธอว่าปัญหาของฉันเธอบอกฉันว่าเธอสามารถช่วยฉันออกมาเธอแนะนำฉันกับแพทย์ที่ใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษา HERPES VIRUS เอชไอวีเชื้อ HPV และโรคอื่น ๆ อีกมากมายและเธอก็ให้อีเมล์ของเขาแก่ฉันดังนั้นฉันจึงส่งจดหมายถึงเขา เขาบอกฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องทำและส่งยาสมุนไพรผ่านทางบริการจัดส่งพัสดุและให้คำแนะนำในการใช้ซึ่งฉันทำตามอย่างถูกต้อง ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจาก 3 สัปดาห์เชื้อเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กไวรัสที่อยู่ในร่างกายของฉันก็หายไปและแผลพุพองแห้ง ฉันไปโรงพยาบาลเพื่อทำการทดสอบและมันก็เป็นลบ ผู้ชายคนนี้เป็นจริงและเขาเป็นวิธีการแก้ไวรัสเริม ดังนั้นหากคุณอกหักและต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถส่งอีเมลไปที่เขา herbalcure12@gmail.com (โทรหรือ whatsapp +2349036036397 ตาม DR ที่ยอดเยี่ยมนี้เขายังสามารถรักษา HIV, ALS, มะเร็ง, CORE SORE, HPV และเว็บไซต์ DIABETES ของเขาได้ที่ https://www.gleauty.com/NG/Abuja/643324002519440/Herpes-cure-with -ยาสมุนไพร

Submitted by Dr.poreporeheal... on
เห็นได้ชัดว่าผู้ป่วยบางรายที่มี HERPES / HIV / CANCER ถูกกดขี่เพื่อต่อต้านไวรัสและยาเสริมออร์โธดอกซ์เสริมอื่น ๆ เพื่อช่วยในการปราบปรามไวรัสและไม่ใช่วิธีการรักษา ฉันอยู่กับไวรัสมาตั้งแต่ปี 2558 จนกระทั่งฉันได้รับการแนะนำจากบล็อกเกอร์ซึ่งเล่าเรื่องของเธอทางออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคเริมอวัยวะเพศของเธอหลังจากใช้ยาสมุนไพรของ Dr.Porepore นี่เป็นปีและ 2 สัปดาห์ตั้งแต่ฉันถูกส่งมาจากเริม ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการใช้สมุนไพรที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อรักษาฉัน ฉันสัญญาว่าจะบอกให้ดีเกี่ยวกับ Dr.Porepore ต่อไป กรุณากรอกเพื่อแบ่งปันปัญหาของคุณกับเขาและอย่าลืมที่จะบอกเขาว่าฉันได้แนะนำคุณให้เขา เขียนเขาในอีเมลของเขา: Dr.poreporehealinghome@gmail.com

Submitted by suo on
วันที่ดีทุกคนฉันได้มาบอกกับโลกว่าฉันหายจากโรคเอดส์ได้อย่างไรฉันไม่เคยเชื่อว่ายังมีหมอสมุนไพรที่ดีอยู่จนกระทั่งฉันได้พบแพทย์โอเคฉันต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเอดส์มา 15 ปี แต่ตอนนี้ฟรี พิสูจน์ว่าฉันหายแล้วมีความสุขในวันนี้เพื่อนของฉันที่ได้รับความทุกข์จาก HERPES ยังได้รับยาและตอนนี้เธอก็หายขาดนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาบอกโลกว่าหมอจริง okos บ้านสมุนไพรคือ ทางออกสำหรับปัญหาของคุณ ทำไมต้องรอและทนทุกข์เมื่อมีคนอย่างดร. โอเคส ที่สามารถรักษาโรคใด ๆ เอชไอวี / เอดส์ โรคมะเร็ง/ ไวรัสตับอักเสบบี, เริม โรคหอบหืด ,, เบาหวาน 1 และ 2 สะกด ความว่างเปล่า STROKE โรคที่ถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ อย่าตายในที่เงียบสิ่งที่คุณต้องทำก็คือติดต่อเขา okosherbalhome@gmail.com นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อผ่านหมายเลข whatsap ของเขา +393512372265 okosherbalhome@gmail.com

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม