มท.ออกระเบียบให้ อปท.มี “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง-ได้ค่าตอบแทน

Thu, 2019-06-13 15:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบฯ ให้ อปท.มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าตอบแทนด้วย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันต่อมา เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชื่อว่า “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวต่อว่า บุคคลที่มีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป และจำนวนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวจะต้องปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานจากผู้บริหารท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ อปท.จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว หรือจัดร่วมกับ อปท.อื่น หรือหน่วยงานอื่นได้ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นของตนที่มีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรในการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม