ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระตุ้นท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ระบุควรถ่ายโอนให้แก่ อปท.ขนาดใหญ่ เช่น อบจ. พร้อมชงสำนักงบพิจารณาตั้งงบอุดหนุนให้ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก สธ. เช่นเดียวกับพนักงานครูของ อปท.ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่าทางคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการชี้แจงต่อจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้ทราบรายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อปท.ว่า สาระสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.นั้น

ทางที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนเฉพาะขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ สำหรับหลักเกณฑ์ให้ใช้ตามเดิม เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการทบทวนหลักเกณฑ์ค่อนข้างนาน และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยให้รวมถึงบุคลากรของ อปท.ที่ได้สรรหาเพิ่มเติมตามกรอบอัตราที่กำหนด เช่นเดียวกับพนักงานครูของ อปท.ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจนั้น ยังมีความเห็นและข้อสังเกตด้วยว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ควรถ่ายโอนให้แก่ อปท.ขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยเหตุผลในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ รพ.สต. และความมั่นคงก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และการถ่ายโอนและรับโอนภารกิจ รพ.สต. เป็นการดำเนินงานในลักษณะการปฏิรูประบบราชการ ดังนั้น จังหวัดจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องรับทราบการดำเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในตำแหน่งประธานอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด และตำแหน่งประธานอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การแจ้งความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อปท.ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นไปในลักษณะการปฏิรูประบบราชการ จึงต้องขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล อปท. ได้ช่วยกรุณาสำรวจตรวจสอบ และระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร อปท. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ อปท.ที่มีความประสงค์จะรับถ่ายโอน รพ.สต. ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนในอนาคตนั่นเอง