ชูไทย ‘ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ’ คัด 10 บริการเด็ด ดึงเม็ดเงินชาวต่างชาติเข้าไทย

Sat, 2019-06-29 09:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน คัด 10 บริการเด็ดทางการแพทย์ ชูจุดแข็ง งัดจุดเด่น ดึงดูดรายได้จากชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีโรงพยาบาล (รพ.) ที่ดีที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จัดอันดับโดยเว็บไซต์แนะนำ รพ.ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยว (https://worldsbesthospitals.net) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ รพ.ของไทยได้รับการยอมรับ ได้แก่ ราคาที่เหมาะสม การให้บริการมีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อัตราการรักษาที่ประสบความสำเร็จสูง (Success rate) ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ประกอบกับไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ก็มีส่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้น

แต่แม้ว่าไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการจัดบริการสุขภาพในระดับโลก แต่คาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศที่ประกาศนโยบายด้าน Medical Tourism เช่นเดียวกัน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ดังนั้น กรม สบส. จึงเห็นควรส่งเสริมบริการรักษาพยาบาล (Medical Service) และการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (wellness)ที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการ(Magnet)รองรับการเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยตนได้มอบหมายให้กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรม สบส. เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเลือกประเภทบริการที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการ ทั้งหมด 10 กลุ่มบริการ ได้แก่

(1) Regenerative เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

(2) Cardio Science โรคหัวใจ

(3) Musculoskeletal โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

(4) Dental Clinic บริการทันตกรรม

(5) IVF บริการรักษาผู้มีบุตรยาก

(6) การรักษาโรคมะเร็ง

(7)การศัลยกรรม/ศัลยกรรมเสริมสวย/ผ่าตัดแปลงเพศ

(8) Eye Treatment : Cataract โรคต้อกระจก

(9) Precision Medicine การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ

(10) Alternative medicine การแพทย์ทางเลือก

โดยกรม สบส.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ(Medical Hub) ได้รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปสรรคในด้านกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การโฆษณา การเลือกเพศ ฯลฯ นำไปเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาหาแนวทางว่าสามารถปลดล็อกอุปสรรคดังกล่าวได้หรือไม่ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนากฎหมาย การสนับสนุนการลงทุนในด้าน Clinical Research ในมนุษย์ การส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านบุคลากร เป็นต้น ทางด้านสถานพยาบาลเอกชนต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของบริการในกลุ่ม Magnet และพัฒนาบริการให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ดึงรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Comments

Submitted by เสือกระดาษเช็ดก้น on
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/dmdocs/Tum_finalNH_resize.pdf ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๒ บัญญัติไว้ว่า....... รัฐควรสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่มุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก โดยไม่สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ .......... "การบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ" หมายความว่า การบริการสาธารณสุขในลักษณะที่มุ่งหวังทำกำไรสูงสุดตามกลไกตลาด เพื่อนำกำไรมาแบ่งกันในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจทั่วไป https://pantip.com/topic/38526081

Submitted by Nawarat Phuennark on
เนื่องจากมีการใช้ชื่อ กรมสุขภาพนานาชาติ เพื่อ แนะนำอาหารเสริมใน web ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์เป็น 10 ปีขึ้นไป จึงขอสอบถามว่า เป็นกรมในกระมราวงสาธารณสุข หรือ กรมในกระทรวงของรัฐหรือไม่ ขอบคุณค่ะ นวรัตน์

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม