ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น บริการผู้ป่วยใกล้บ้าน ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือ 46 นาที ประชาชนพึงพอใจ ช่วยความลดแออัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เกือบร้อยละ 80

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ร่วมกับชุมชน ดูแลสุขภาพประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน

ผลการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้มีทีมหมอครอบครัว 19 ทีม และคลินิกหมอครอบครัว 5 แห่ง ดูแลประชาชนในเขตเมือง ให้ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกันกับแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อเกินขีดความสามารถจะส่งต่อตามระบบ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือเพียง 46 นาที ประชาชนพึงพอใจ เข้ารับบริการกว่า 300,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยลดความแออัด ลดจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลขอนแก่นลงได้เกือบร้อยละ 80 ช่วยลดรายจ่ายได้ถึง 443.1 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครบ 12 PCC ภายในปี 2569

สำหรับการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่

1.ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2.บริการทำหัตถการผ่าตัดเล็ก อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

3.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4.คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี บริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน บริการเพื่อนใจวัยรุ่น และให้คำปรึกษา

5.บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์ และทันตาภิบาล

และ 6.บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยทั้ง 6 ด้านมีแพทย์ประจำ และสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลแบบ One Stop Service ทำให้ประชาชนคุ้นเคย เชื่อถือ ศรัทธา และพึงพอใจมาตรวจรักษาที่คลินิกหมอครอบครัว