ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา จับมือ สวทช และ ธ.ก.ส. เดินหน้า โครงการเฉลิมพระเกียรติ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ” เริ่มกระจาย “เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ” ก.ค. นี้ ดูแลคนไทยสุขภาพดี ลดภาวะเสี่ยงก่อนเจ็บป่วยรุนแรง

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ เกิดขึ้นภายหลังจาก สปสช.ได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. เสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพและตระหนักเรื่องการป้องกันดูแลและสร้างเสริมสุขภาพตนเองให้สุขภาพดีและเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention : P&P) ของการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตยืนยาวขึ้น

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า โครงการนี้ยังผนึกกำลังในการทำงานร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น และเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงานภายใต้โครงการนี้

“จากข้อมูลในปี 2558 มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือ NCDs โดยเฉพาะ 4 กลุ่มโรคหลักประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ถึงร้อยละ 71.3 ของการเสียชีวิตทั้งหมด จำเป็นที่จะต้องมีนโยบายป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ นำมาสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 100 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งยัง ธ.ก.ส. และสถานที่เป้าหมายในพื้นที่ทั่วประเทศ 10 จังหวัดๆ ละ 10 แห่ง โดยจะเริ่มส่งมอบเครื่องฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 อันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สำหรับเครื่องวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย ทั้งนี้เมื่อตรวจวัดเสร็จแล้วผลของการวัดที่ได้จะถูกแปลค่าและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวได้ อีกทั้งข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ Cloud ซึ่งเชื่อมโยงกับ Smart phone ของผู้วัด สามารถนำผลดังกล่าวในการเฝ้าระวังการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable diseases หรือ NCDs ได้ หรือหากพบอาการผิดปกติก็สามารถนำข้อมูลไปปรึกษาแพทย์ได้ นอกจากนี้เครื่องวัดสุขภาพฯ นี้ได้เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งจะช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ถูกวัด นอกจากเป็นประโยชน์กับประชาชนในการติดตามและประเมินสุขภาพต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศ