ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ให้แก่ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 13 เขต โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะส่งมอบเครื่อง BP Sure พร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 13 เขต โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังพิธีมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จัดโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้พัฒนาเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้ประชาชนสามารถทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายได้เอง เครื่องแรกของโลก โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบเทียบไว้ที่สถานีอนามัยเป็นเครื่องอ้างอิง โดยทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น “BP Sure” ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถทำการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย และประมวลผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของประชาชนได้ นอกจากนี้ภายในแอพพลิเคชั่นยังมีข้อมูลความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ข้อแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต อีกด้วย

ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทยอยส่งมอบเครื่อง BP Sure พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งานเครื่องทดสอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐ ให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ด้วยตนเองที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ประชาชนสามารถหาซื้อไว้เพื่อใช้ตรวจสุขภาพของตนเองได้ที่บ้าน และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว ดังนั้น หากต้องการทราบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานอยู่มีคุณภาพ ให้ผลการวัดที่ถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ ควรนำเครื่องวัดความดันมาทดสอบคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง