ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.จับมือ 6 ศูนย์วิทย์ฯ ทั่วไทย เดินหน้าขยายผลพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ หลังประสบความสำเร็จเฟสแรกประชาชนใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคกว่า 2 ล้านคน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” มีการร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายทั่วประเทศ เกิดพื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลำปาง ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อุทยานการเรียนรู้ยะลา อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี และโรงพยาบาลน่าน จากการดำเนินงานที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2558 สามารถขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะไปสู่ผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากถึง 2,044,827 คน

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ปี 2562 ครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทย์ฯ กาญจนบุรี นครพนม สระแก้ว นครราชสีมา นราธิวาส และศูนย์รังสิต เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่

“การทำงานร่วมกันระหว่าง สสส. และศูนย์เรียนรู้ภูมิภาค จะมีการสนับสนุนข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่นักจัดการเรียนรู้สุขภาวะ สนับสนุนการถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังพันธมิตรเครือข่ายร่วมกัน สำหรับตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อาทิ ออกแบบชุดความรู้วิธีการสอนเรื่องเพศศึกษาตามหลักศาสนาอิสลาม นิทรรศการสวนผักคนเมืองคนยะลา ลดพุงลดโรคสำหรับเด็กอนุบาล กิจกรรมแลกน้ำ แลกใจ ประกอบชุดนิทรรศการ SEX วัยรุ่นเลือกได้ของศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์” ดร.สุปรีดา กล่าว

นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายและจุดเน้นในการดำเนินงานของ กศน. ในปี 2562 คือ การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สสส. พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการทำงาน เนื่องจากศักยภาพทั้งความพร้อมด้านพื้นที่ บุคลากรที่มีความสร้างสรรค์ในการต่อยอดการเรียนรู้ และมีการให้บริการที่หลากหลายสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง