นายกฯ เยี่ยมชม 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’

Tue, 2019-09-10 14:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมชุดสุขภาพวัยทำงาน 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ กระตุ้นวัยทำงานดูแลสุขภาพตนเอง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อนการประชุม ครม.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เยี่ยมชมนิทรรศการ 10 package ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15 - 59 ปี ประมาณ 56 ล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั่วประเทศ จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า ประชากรวัยทำงาน ร้อยละ 9 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 25 เป็นความดันโลหิตสูง เกือบร้อยละ 50 มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นปัญหาสุขภาพวัยทำงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนวัยทำงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีทีเกี่ยวข้องซึ่งและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ’ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ

นอกจากนี้ จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ประชากรวัยทำงานสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker)

ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance)

ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family)

ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom)

ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning)

ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Management)

ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker)

ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living)

ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)

และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)

Add new comment