ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายโอน รพ.สต.ตะพง และ รพ.สต.ตำบลบ้านยายดา ให้ อบต.ตะพง จ.ระยอง ตามแผนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ถ่ายโอนแล้ว 57 แห่ง และปีนี้จะถ่ายโอนให้เทศบาลนครอีก 32 แห่ง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามการส่งมอบภารกิจสาธารณสุข ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง และตำบลบ้านยายดา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมพิธี

นายสาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งมอบภารกิจสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.2542 โดยให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม อปท. สนับสนุนแนะนำด้านการบริหาร เทคนิควิชาการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจ การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

โดยกระทรวงสาธารณสุข ปรับบทบาทมาทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขของ อปท. มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุข สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีในการบูรณาการการจัดบริการสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับ อปท. (อบจ. เทศบาล และอบต.) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณสุขของพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการปัจจัยสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

นายสาธิต กล่าวต่อว่า จนถึงปัจจุบันได้ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปแล้ว 57 แห่ง ในปีนี้จะถ่ายโอนให้เทศบาลนครอีก 32 แห่ง เพราะเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง สามารถจัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่วน อบต.หรือเทศบาลอื่นที่มีความพร้อม ก็สามารถขอรับโอน รพ.สต.ได้เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา อปท.ที่รับโอนจัดบริการไปแล้ว สามารถสนองตอบความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้ดี

“หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจ ไม่ใช่เพียงแค่การกระจายอำนาจหรือมอบอำนาจและหน้าที่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น แต่เป็นการดำเนินการที่มุ่งให้อำนาจแก่ประชาชนหรือชุมชนในการบริหารปกครองตนเอง ปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ชุมชน จะต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการภายใต้ทรัพยากรของท้องถิ่นเอง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว