ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม.ขยายบริการทางการแพทย์ - เพิ่มการเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขให้กลุ่มประชากรแฝง

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีพบสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มประชากรแฝงในเขตสายไหม โดยประชากรแฝงในพื้นที่ร้อยละ 90 เป็นคนต่างถิ่น ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านพื้นที่เขตสายไหม และมีปัญหาหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนไม่เพียงพอ รวมถึงไม่สะดวกไปรับบริการตามสิทธิบัตรทอง เมื่อเจ็บป่วยคนกลุ่มนี้จะไปใช้บริการจากคลินิกเอกชนและร้านขายยาว่า

ปัจจุบัน กทม. ได้ขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ 4 มุมเมือง ครอบคลุม 6 กลุ่มเขต จำนวน 11 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รักษาโรคเฉพาะทาง จำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ รักษาโรคทั่วไป จำนวน 7 แห่ง ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชากรแฝงผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทราบถึงหลักเกณฑ์และการย้ายสิทธิการรักษาหรือการเปลี่ยนหน่วยบริการมาใช้สิทธิการรักษาในพื้นที่ที่พักอาศัยจริง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงหน่วยบริการให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ และ FB Fanpage สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นายพิชญา กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล อีกทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ชุมชนรอบกรุงเทพฯ ในวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มากขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองภาวะต้อกระจก หน่วยทันตกรรม การคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ตลอดจนแนะนำโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนสายไหม ถกปัญหาสุขภาพประชากรแฝง ส่วนมากใช้สิทธิบัตรทองแต่ยังมีปัญหาเข้าถึงบริการ

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร