ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักการแพทย์ร่วมภาคีจัดอบรมระบบดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม เพิ่มศักยภาพบุคลากรดูแลคุณภาพชีวิตผู้สงอายุ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 14.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม Model coaching และ teaching เขตบริการสุขภาพที่ 13 ที่มีความพร้อมในการร่วมดำเนินงานเพื่อสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในพื้นที่ และสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเรื่องสมองเสื่อม เป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สุขภาพ สังคม และแผนการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร เรียกว่าเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการของโรงพยาบาลภายใต้สังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อานวยการสำนักการแพทย์ กล่าวถึงความสำคัญของการดูแลและเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม จึงร่วมมือพัฒนาทางวิชาการระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรและจัดทำแผนงานการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ทั้งนี้สำนักการแพทย์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโมเดลต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 13 ที่ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายชุมชน ภาคส่วนต่างๆ หวังเป้าหมายที่จะยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้