ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม.จับมือ สจล.เปิดหลักสูตรนานาชาติแพทยศาสตร์บัณฑิตอินเตอร์ หลักสูตรใหม่ของวงการแพทย์ไทย หวังแข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่จะช่วยลดการนำเข้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ขั้นสูงจากต่างประเทศ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 50 คน 5-26 มี.ค.นี้

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของวงการแพทย์ในประเทศไทย โดยมุ่งหวังจะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลควบคู่กับการส่งเสริมทักษะวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยให้แม่นยำ และยกระดับการรักษาให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น มุ่งหวังจะสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่จะช่วยลดการนำเข้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ขั้นสูงจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่าแสนล้านบาท

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย และการขาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง โดยได้บูรณาการความร่วมมือในการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในยุค 4.0

ซึ่งโรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ในระดับชั้นปีที่ 4, 5, 6 และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลสมทบ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงพยาบาลสิรินธรให้มีขีดความสามารถและพร้อมในการทำหน้าที่สถาบันร่วมผลิตแพทย์ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการ ตำแหน่งหน้าที่ และตำแหน่งวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

สำหรับการเรียนตลอดหลักสูตร จะเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและดำเนินการแบบหลักสูตรนานาชาติ คือ มีอาจารย์และนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ ระยะเวลาศึกษา 6 ปี หรือ 12 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะการศึกษาทั่วไป 2.ระยะการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.ระยะการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 4.ระยะการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สำหรับชั้นปรีคลินิกจัดให้มีคณาจารย์จากทั้งคณะแพทยศาสตร์ สจล. และจากโรงพยาบาลสิรินธร

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสาขาวิชาอื่นๆ จากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหารและการจัดการ ส่วนในชั้นคลินิกจะมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิรินธร โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะมีบุคลากรกว่า 120 คน ที่สำคัญบุคลากรทางวิชาการทุกคนจะต้องสามารถทำวิจัย และให้คำปรึกษาในการทำวิจัยแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง จึงเชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรนี้จะเป็นการเปิดมิติใหม่ในการผลิตแพทย์เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาในรุ่นแรกประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 5-26 มี.ค.นี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ สจล. โทร. 0-2329-8000, 0-2329-8099 หรือเว็บไซต์ http://md.kmitl.ac.th หรือสวนบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร. 0-2329-8111 หรือเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th