สมองเสื่อม

 • กรมสุขภาพจิตเผยผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น มาพร้อมปัญหาด้านสุขภาพ แนะวิธีป้องกัน 5 ข้อ ช่วยชะลอสภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงวัย   นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
  2019-09-21 23:05
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสมอง และจัดระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยสหวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความเครียดของครอบครัว
  2019-06-17 17:16
 • สำนักการแพทย์ร่วมภาคีจัดอบรมระบบดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม เพิ่มศักยภาพบุคลากรดูแลคุณภาพชีวิตผู้สงอายุ
  2019-06-12 11:08
 • สถาบันประสาทวิทยา เตือนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสมองอาจทำให้สมองฝ่อ ส่งผลกระทบต่อความจำ อารมณ์และพฤติกรรม แนะเลี่ยงพฤติกรรมร้ายทำลายสมอง
  2019-04-19 15:13
 • กรมสุขภาพจิตเผยขณะนี้พบผู้สูงวัยไทยสมองเสื่อมกันมากถึง 8 แสนกว่าคน พบได้ทุกๆ 8 คนในผู้สูงอายุ 100 คน ภัยที่ตามมาติดๆ คือมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจผิดปกติสูงถึงร้อยละ 90 พบได้บ่อย 9 อาการ อาทิ เฉยเมย ซึมเศร้า ก้าวร้าว กินนอนผิดปกติ หากพบให้รีบปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้าน
  2018-06-19 11:20
 • ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ประมาณ 6 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.1 ล้านคนในปี 2573 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ฉะนั้นการเร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค จึงเป็นงานท้าทายและมีความสำคัญ เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการรักษา ตลอดจนป้องกัน
  2018-04-22 14:28
 • ภาวะสมองเสื่อมพบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยมีความบกพร่องด้านสมรรถภาพสมองในหลายด้านและมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การประเมินและวินิจฉัยที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ 
  2017-05-07 22:41
 • สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมตามแนวคิดฮิวแมนนิจูด” (Innovative Care for Dementia : Humanitude Care) ด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมได้รับความรู้และนำไปจัดการปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้
  2016-10-06 19:53
 • แม้จะไม่สามารถรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมให้กลับมาเป็นปกติได้ แต่การดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและลูกหลานหรือญาติๆ ที่คอยดูแลผู้ป่วยก็สามารถทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้ลดภาวะความเครียดและความอ่อนล้าให้กับผู้ดูแลได้อีกด้วย
  2016-10-02 14:00
 • กระทรวงสาธารณสุขเผย ในปี 2558 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 600,000 คน และคาดว่าจำนวนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,117,000 คนในปี 2573 เร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ ขยายความครอบคลุมของการบริการเพื่อชะลอโรคให้เป็นสมองเสื่อมช้าลง ขณะที่ทั่วโลกทุกๆ 68 วินาที จะมีผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งราย
  2016-09-22 09:42
 • สธ.จัดทำชุดคัดกรองสุขภาพป้องกันผู้สูงอายุมีอาการสมองเสื่อม พร้อมให้ความรู้บุคลากรในการดูแล ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-08-08 15:17
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกลุ่มคนวัยสูงอายุเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อม แนะทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองสม่ำเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบหมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด จะทำให้ห่างไกลจากโรค
  2015-07-22 18:50

Pages