ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดงาน “รำลึก 12 ปี หมอสงวน” สานต่อปณิธาน “มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย” พร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2562 ชูต้นแบบผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน/องค์กร รุกงานมิตรภาพบำบัด

ที่โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดงาน “รำลึก 12 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา บทเรียนจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" พร้อมมอบ “รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2562” มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบาบัด กล่าวว่า มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จากไปขณะมีอายุได้เพียง 55 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ด้วยโรคมะเร็งปอด ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้กับสังคมไทย นอกจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นผลงานเด่นชัดที่สุด ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว “เครือข่ายจิตอาสามิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย” เป็นอีกผลงานหนึ่งซึ่งเกิดจากประสบการณ์จริงของชีวิตในช่วงเจ็บป่วยและเรียนรู้ว่า คนเมื่อเจ็บป่วยย่อมต้องการคนที่เข้าใจ และต้องการคำแนะนำการปฏิบัติตัวจากประสบการณ์จริงของเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน โดยได้แปลงแนวคิดนี้สู่การปฏิบัติและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพของไทยจนถึงทุกวันนี้

การจัดงานรำลึก 12 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ในวันนี้ มูลนิธิมิตรภาพบำบัดร่วมกับองค์กรภาคีต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงผลงานของนายแพทย์สงวนที่มีต่อประเทศชาติ พร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นปี 2562 แด่ผู้ป่วย อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน องค์กร ที่มีผลงานดีเด่นในงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเชิดชูเกียรตินายแพทย์สงวนและเป็นแบบอย่างแก่สังคม ร่วมขยายงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายประชาชน

รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ประเภท คณะกรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัดได้คัดเลือก 4 ผลงาน จาก 51 ผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

ประเภทที่ 1 ผู้ป่วย อาสาสมัคร ได้แก่ นางดารณี ทิพยดาราพาณิชย์ โรงพยาบาลลำปาง

ประเภทที่ 2 เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่ นางภัทรกร จันทวร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ประเภทที่ 3 หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ) ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล

ประเภทที่ 4 หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับชุมชน) ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวต่อว่า นอกจากรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นข้างต้นแล้ว มูลนิธิมิตรภาพบำบัดยังมอบรางวัลชมเชยมิตรภาพบำบัดดีเด่นฯ ทั้ง 4 ประเภท อีก 9 รางวัล ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และขยายงานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันยังมีความท้าทายที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้ระบบ ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่มีราคาแพงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย นับเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมพัฒนาและสานต่องานตามปณิธานของนายแพทย์สงวนต่อไป

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายเพื่อการพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นองค์ปาฐก ปาฐกถา สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ปี 2563 ในหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” และภาคบ่ายเป็นการเสวนา “การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยต่อกำรพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย ผู้แทนเครือข่าย Healthy Forum

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ปาฐกถาพิเศษ "การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา บทเรียนจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"

ประเภทที่ 1 ผู้ป่วย อาสาสมัคร ได้แก่ นางดารณี ทิพยดาราพาณิชย์ โรงพยาบาลลำปาง

ประเภทที่ 2 เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่ นางภัทรกร จันทวร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ประเภทที่ 3 หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ) ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล

ประเภทที่ 4 หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับชุมชน) ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง