ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคหารือกับสถานทูตจีน เรื่องสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย Mr. Huang Wei ทีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ และ Mr. Cao Zhouhua เลขานุการเอก จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งสองพันธมิตรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การระบาด และมาตรการควบคุมโรคดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศจีนแสดงความชื่นชมประเทศไทยที่ได้พัฒนาแนวทางการรักษาและสูตรยาในการรักษาผู้ป่วยจนประสบผลสำเร็จ รวมทั้งได้แสดงความขอบคุณที่ประเทศไทยได้ดูแลผู้ป่วยชาวจีนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทย รวมทั้งแนวทางและเทคนิคการรักษาแบบใหม่ ที่ประชุมยังได้เสนอให้มีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคการติดเชื้อระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องกันที่จะริเริ่มพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกันในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง และการป้องกันควบคุมโรค 2.การรักษาพยาบาล และ 3.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาวัคซีน เป็นต้น โดยจะได้เสนอต่อผู้บริหารร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่อไป