ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้นนานาชาติ ประจำปี 2561 มุ่งพัฒนาคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ 1 ต่อ 200,000 ประชากร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ กรมควบคุมโรค นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ประธานเปิดการอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้นนานาชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นพ.สุชาติ เจตนเสน, นพ.เดเนียน เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์, ผู้แทนจากศูนย์โรคระบาดสัตว์ผ่านแดน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข, นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา และ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ร่วมในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายผลิตนักระบาดวิทยา 1 ต่อ 200,000 ประชากร เพื่อให้มีกำลังคนด้านระบาดวิทยาที่เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอย่างทันท่วงที

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ สัตวแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 49 คน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน–6 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน และจากต่างประเทศ