ระบาดวิทยา

 • กรมควบคุมโรคแจงผู้ที่ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มี 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และ ผู้สงสัยว่าป่วยหรือติดเชื้อ พร้อมแจงยิบนิยาม PUI ฉบับล่าสุด ส่วนรหัสผู้สงสัยติดเชื้อ (SAT Code) ไม่ต้องโทรขอจาก สคร.แล้ว สามารถลงทะเบียนในระบบรายงานแล้วออก SATCode โดยอัตโนมัติได้เลย
  2020-04-14 17:03
 • กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้นนานาชาติ ประจำปี 2561 มุ่งพัฒนาคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2018-06-14 16:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา อาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาจากส่วนกลาง ร่วมหาสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในเรือนจำกันทรลักษ์ โดยในวันนี้ได้ส่งทีมแพทย์เข้าคัดกรองผู้ป่วยและให้การรักษาตามอาการ ขณะนี้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ราย
  2017-12-17 12:00
 • กระทรวงสาธารณสุขไทย เป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ร่วมพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของประเทศให้เข้มแข็ง เน้นผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เพียงพอ ตั้งเป้าให้ได้ 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2017-08-07 20:23
 • ขอเชิญบุคลากรด้านสุขภาพสมัครเข้าร่วม หลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” เพื่อช่วยขยายกรอบคิดและความเข้าใจต่อพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงได้อย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น
  2017-07-25 00:09
 • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการทำงานรณรงค์ การกำหนดนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุบนถนน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจแบบแผนทางวัฒนธรรมที่กำกับแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และขยายมุมมองต่อ “ประชากรกลุ่มเสี่ยง” ที่กว้างขึ้น
  2016-09-03 08:49
 • กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ผู้แทน สธ. เอเชียแปซิฟิก หารือแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคระบาด พัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาภาคสนามระดับภูมิภาค การเพิ่มจำนวนคนระบาดวิทยาภาคสนาม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2016-05-17 16:09
 • The Conversation: “ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน” ปัญหาโลกร้อนและพลวัตของภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิพุ่งสูงและเกิดฤดูกาลแปรปรวน ทั้งยังเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีภาวะเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
  2016-03-14 09:14
 • ‘หมอปิยะสกล’ ประชุมผู้บริหาร สธ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เร่งผลักดัน กม. 3 ฉบับกรมควบคุมโรคให้มีผล ทั้งคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลิตนักระบาดวิทยา ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ภายใต้ร่วมทุน รัฐ-เอกชน กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางประสานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ พร้อมกำชับผู้บริหารวางแผนทำงานปี 59 เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ตามผลทุก 3 เดือน
  2015-09-03 16:25
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : กรมควบคุมโรคเผยครั้งแรกของโลก เจออหิวาต์เทียมในเลือดไก่ ปกติพบในอาหารทะเล สอบสวนโรคเจอปนเปื้อน ทั้งขั้นตอนขนส่งเลือดต้ม ในโรงงานที่เป็นเลือดดิบ ระบุแช่เลือดมีเชื้ออ่อนๆ ในน้ำเกลือกระตุ้นเชื้อเพิ่มขึ้น ย้ำหากบริโภคควรปรุงสุก ให้ถูกวิธี ขณะที่กรมปศุสัตว์สั่งงดนำเลือดไก่ออกมาจำหน่ายเพื่อบริโภค รวมทั้งให้เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป แต่ยังไม่สั่งให้ปิดโรงงาน เตรียมแถลงชี้แจงวันนี้
  2015-01-15 08:52
 • หลายคนคงคุ้นชื่อของ นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร  มากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ที่กำราบความรุนแรงของกามโรค  และลดการระบาดของโรคเอดส์ลงอย่างราบคาบ ด้วยนโยบายการใช้ถุงยางอนามัย 100% ในทุกพื้นที่  ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 5 จากหนังสือ Influencer ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
  2013-08-04 11:22