ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม. ด้วยการขับเคลื่อนจัดตั้ง ฌกส.อสม. และช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษให้กับ อสม. เป็นหลักประกันความมั่นคง และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. ผู้เสียสละปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม. เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. ที่เป็นผู้เสียสละปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสำหรับ อสม. มี 2 เรื่อง คือ

1) การจัดตั้ง ฌกส.อสม. หรือ ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย มีแนวคิดในการช่วยเหลือกันกับกลุ่มสมาชิก โดยเป็นไปตามความสมัครใจไม่ได้บังคับ โดยช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 50 สตางค์ ค่าสงเคราะห์ศพขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในแต่ละเดือน

2) การช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เพื่อให้ อสม.ทุกคน มีสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อพักรักษาตัวในสถานบริการของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งทั่วประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการดำเนินงานพัฒนาระบบสวัสดิการให้กับ อสม. ทั้ง 2 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสำหรับ อสม. โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ มีการลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้มี อสม.ได้รับรองเป็นสมาชิกแล้ว รวมทั้งสิ้น 373,982 คน จึงอยากเชิญชวน อสม. ทุกคนร่วมเป็นสมาชิก

สำหรับ อสม. ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคม ฌกส. อสม. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 หรือศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ ฌกส.อสม. (www.ฌกส-อสม.com) สำหรับสวัสดิการค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษสำหรับ อสม. เมื่อพักรักษาตัวในสถานบริการของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 สาระสำคัญ คือ

1) อสม.ทุกคน ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยให้เป็นสิทธิช่วยเหลือเฉพาะตัวของบุคคล ทั้งนี้ อสม. ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการ ให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้ได้รับการยกเว้น

2) บุคคลในครอบครัว อสม. ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัว อสม. ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บร้อยละ 50