ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์เสนอ 4 ข้อ รับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.เร่งตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันระบาด 2.จัดสรรหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นอันดับแรก 3.ปรับปรุงระเบียบสิทธิ สวัสดิการ ค่าตอบแทน 4.พร้อมขอให้รัฐบาลคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุขให้มีเสรีภาพแสดงออกและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

แถลงการณ์ฉบับที่ 1/2563 ข้อเสนอในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ต่างๆในสังคมไทย ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นจากเดิม ทั้งการดูแลรักษาพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ(การตรวจหาเชื้อ การชันสูตร การคิดค้นยาหรือวัคซีนรักษาโรค ) งานทางระบาดวิทยา(การคัดกรอง การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรค การสอบสวนโรค) งานอนามัยชุมชน( การตรวจเยี่ยม ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง การเยี่ยมติดตามตรวจเคสที่ถูกกักกัน14 วัน) งานส่งเสริมสุขภาพ (การให้สุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพตนเอง การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในแหล่งสัมผัสโรคหรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่างๆ) การส่งต่อผู้ป่วย การเยียวยาและการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์โรคที่ถูกต้องแก่ประชาชน ฯลฯ นั้น

จากภาระงานที่หนักมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และขาดขวัญกำลังใจในการทำงานโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานด่านหน้า ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(สถานีอนามัย) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานควบคุมป้องกันโรค และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานตามด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือตามด่านชายแดนต่างๆ

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯ ที่เป็นธรรม 31 องค์กร จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันภัย การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นมาตรการเร่งด่วน เพื่อให้มีการทำงานแบบรวมศูนย์ มีการประสานงานและตรวจสอบการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ

2.ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการจัดสรรหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้แก่โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ ให้ได้รับการจัดสรรโดยตรง อย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งมีระบบตรวจสอบการจัดสรรให้ถึงหน่วยบริการอย่างแท้จริง

3.ขอให้รัฐบาลปรับปรุงระเบียบเรื่องสิทธิ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การบรรจุ การเยียวยา ความก้าวหน้า และการให้นิยามบุคลากรทางการแพทย์ ที่เหมาะสม ครอบคลุม และมีความเสมอภาคต่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ทุกสายงานที่ปฏิบัติงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และโรคอื่นๆ

4.ขอให้รัฐบาลคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุข ทุกองค์กร เครือข่าย ชมรม สมาคม ฯลฯ ให้มีเสรีภาพในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่มีการกดดัน หรือ มีการสอบสวนความผิดจากการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

#saveบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพทุกสายงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม 9 มีนาคม 2563

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฎิรูปฯที่เป็นธรรม ประกอบด้วยองค์กร ดังต่อไปนี้

1. สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

. ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย)

3. สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้

4. สหพันธ์แบคออฟฟิศกระทรวงสาธารณสุข

5. ชมรมว.16 ชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน

. ชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพศ./รพท./รพช.

7. ชมรมทันตาภิบาล 77 จังหวัด

8. ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย(ประเทศไทย)

9. ชมรม ผอ.รพ.สต.ชำนาญงาน (แห่งประเทศไทย)

10. ชมรมแลป-รังสีสามัคคี เพื่อความเป็นธรรม

11. ชมรมกายภาพบำบัดชุมชนแห่งประเทศไทย

12. ชมรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย

13. สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย

14. ชมรมนายช่างสาธารณสุข

15. ชมรมโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์(เวชสาธิต)

16. ชมรมพยาบาลปฐมภูมิแห่งประเทศไทย

17. เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุ

18. ชมรมพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข

19. ชมรมลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

20. ชมรมสุขศึกษา รพศ. รพท.

21. ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย

22. ชมรมอดีตพนักงานของรัฐ ปี 2543-2547 เรียกร้องเยียวยา ทวงคืนอายุราชการ

23. สมาคมลูกจ้างประจำส่วนราชการสาธารณสุข

. สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือเขต 1)

25.ชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ

26.ชมรมข้าราชการพลเรือน C7 ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนเข้าแท่งวิชาการ

27.ชมรมพยาบาล ANP กระทรวงสาธารณสุข

28. ชมรมรังสีการแพทย์อาวุโส

29. กลุ่มสาธารณสุขด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

30.ชมรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

31. กลุ่มช่างภาพทางการแพทย์