ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” ลงนามประกาศ “กองทุนสุขภาพตำบล” เพิ่มอำนาจ “ประธานกรรมการกองทุนฯ” อนุมัติโครงการไม่เกินหนึ่งแสนบาท เปิดทาง อปท.เร่งจัดทำโครงการป้องกัน COVID-19 ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ พร้อมประสาน “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แจ้ง อปท.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยเพิ่มเติมข้อความที่ให้อำนาจ “ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ในการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจำเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

การออกประกาศฉบับนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ห่วงใยและมอบนโยบายเร่งด่วน แก้ไขปัญหากรณีที่คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่สามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ทันต่อสถานการณ์

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ของ อปท. เป็นไปตามประกาศ สปสช.ได้ทำหนังสือถึงถึงประธานกรรมการรกองทุนฯ ทั่วประเทศ ขอให้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน มาขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ขณะเดียวกันขอให้กองทุนฯ พิจารณาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนโครงการที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการนำงบประมาณกองทุนฯ ไปร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 โดยเร็ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา สปสช. ได้ทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอให้แจ้งประกาศกองทุนฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับทราบ และเว็บไซต์กองทุน https://obt.nhso.go.th/obt/home ที่ สปสช.ได้จัดทำขึ้น ที่เป็นช่องทางให้ อปท.ได้รับทราบข้อมูลวิธีการดำเนินงานและตัวอย่างโครงการ โดยปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

“การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 เป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงกองทุนสุขภาพตำบลที่ สปสช.ได้กำหนดให้เป็นความเร่งด่วน ให้ อปท.นำงบประมาณนี้มาขับเคลื่อนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ และเพื่อโครงการสามารถดำเนินการได้โดยเร็วและทันต่อสถานการณ์ยังให้อำนาจประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้อนุมัติโครงการฯ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ดำเนินงานกองทุน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ในคราวเดียวกันนี้เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ในการแจ้งข้อมูลประกาศกองทุนฯ ไปยังประธานกรรมการกองทุนฯ จึงได้แจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในการดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข