ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จากองค์การอนามัยโลก ในฐานะผู้นำนโยบายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยมีดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกในการมอบรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีฯ ที่มีนโยบายสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร และพร้อมเดินหน้านโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในทุกมิติ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะมาตรการปกป้องเยาวชนจากการเป็นนักสูบหน้าใหม่ และไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบ เพราะเยาวชนคือกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้า และก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ในปีนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งข้อมูลวิชาการพบว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากการสูบบุหรี่นั้นมีผลทำลายปอด นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค เพราะขณะสูบจะมีการปล่อยควัน ละอองไออกมา อาจมีน้ำลาย สารคัดหลั่ง และเชื้อโรคปะปนอยู่ และอาจแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งข้อมูลของ WHO FCTC ได้กล่าวถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโรคโควิดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าคนปกติทั่วไปและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า

“รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ เป็นผลงานและความภาคภูมิใจของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้เป็นผลงานของคนใดคนหนึ่ง จากการเป็นประเทศที่ต่อต้านการสูบบุหรี่ทุกรูปแบบ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบทุกองค์กร ที่เป็นกำลังสำคัญร่วมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบให้เดินหน้าไปได้ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดในระดับแนวหน้าของโลก และขอให้ผู้ที่สูบบุหรี่กว่า 10 ล้านคนตัดสินใจ ตั้งใจและเริ่มต้นที่จะเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก ตามประเด็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 ที่ว่า “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง และกลับมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น” นายอนุทินกล่าว

ที่ผ่านมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับชาติสู่ระดับจังหวัด ทำงานแบบบูรณาการกับสสส. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสิ่งอันตรายและผิดกฎหมาย พร้อมทั้งคงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อเด็ก เยาวชน และทำให้เพิ่มจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในอนาคต อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะผลักดันยาเลิกบุหรี่ ให้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อช่วยรักษาผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร