อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งทบทวนพิจารณาการบรรจุข้าราชการสู้โควิด-19 หลังรับเรื่องร้องเรียน

Thu, 2020-06-25 19:12 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย” อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกหนังสือทบทวน-ตรวจสอบกรณีการคัดเลือกบรรจุบุคลากรทำงานโควิด ใครทำแต่ไม่มีรายชื่อให้ยื่นเรื่องตามข้อกำหนดทางอีเมล์ก่อน 26 มิ.ย.นี้

ตามที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภายในกระทรวงสาธารณสุขถึงการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิด-19 ทั้งด่านหน้าและสนับสนุนงาน โดยมีการเรียกร้องผ่านสื่อและผู้บริหารว่า ภายในกรม กองมีการคัดเลือกบรรจุข้าราชการตามเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะบางคนแทบไม่ได้ทำงานด้านโควิดจนเกิดกระแสร้องเรียนผู้บริหารนั้น

ล่าสุดวันที่ 25 มิ.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามหนังสือที่ สธ.0406/61366 ถึงผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค เรื่อง ขอให้มีการทบทวนและตรวจสอบกรณีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

โดยใจความระบุว่า มีหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 22 มิ.ย.2563 ร้องขอให้มีการทบทวนและตรวจสอบกรณีการคัดเลือก เพื่อบรรจุบคุลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค ดำเนินการ ดังนี้

1.แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ทุกราย จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากลุ่มต้นสังกัด และผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองต้นสังกัด เป็นผู้ลงนามรับรอง ตามแบบหนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มิ.ย.2563

2.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกราย (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบอัตรากำลังที่กระทรวงการคลังอนุมัติ และลูกจ้างอื่นๆของหน่วยงาน ทุกแหล่งเงินที่ใช้ในการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดที่ได้รับการจ้างงานอยู่ก่อนวันที่ 15 มี.ค.2563 ให้จัดทำหนังสือรับรองโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากลุ่มต้นสังกัดและผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองต้นสังกัด เป็นผู้ลงนามรับรองตามแบบหนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์

3.ให้หน่วยงานระดับกองต้นสังกัดจัดทำบัญชีรายชื่อตามข้อ 1 และข้อ 2 ส่งพร้อมหนังสือรับรองของบุคลากรทุกรายให้ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรคทางอีเมล์ sineeph@gmail.com ภายในวันที่ 26 มิ.ย.2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีหนังสือดังกล่าวออกไป ทำให้บุคลากรในกรมควบคุมโรคที่ปฏิบัติด้านโควิดแต่ไม่มีรายชื่อ ต่างมีการส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว และชื่นชมอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ให้ความสนใจและติดตามเรื่องดังกล่าว

 

Add new comment