ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลผู้ป่วยในโดยการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุ60 ปีขึ้นไป และ จัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในมากที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ. 2562
พบว่า อัตราผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ต้อกระจกและความผิดปกติ ของเลนส์อื่น ๆ รองลงมาคือ ปอดบวม และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง ตามลำดับ

เมื่อจำแนกตามสถานการณ์การป่วยตามเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในใกล้เคียงกัน ยกเว้นในกลุ่มโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรัง
จะมีอัตราผู้ป่วยในเพศชายสูงถึง 2,001.05 ต่อประชากร 100,000 คน ในขณะที่พบอัตราผู้ป่วยใน เพศหญิงเพียง 532.49 ต่อประชากร 100,000 คน หรือพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า

และเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรครายเพศ พบว่า เพศหญิง มีอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคต้อกระจก และความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ สูงที่สุด รองลงมาคือ ปอดบวม และไตวายตามลำดับ
ในขณะที่เพศชาย พบอัตราผู้ป่วยใน สูงที่สุดด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น รองลงมาคือ ปอดบวม และต้อกระจก และความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ