อยากสูงหุ่นดี! กรมอนามัยแนะกินไข่ทุกวัน ประโยชน์สารพัด ช่วยเจริญเติบโตสมวัย

Fri, 2020-10-30 16:49 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย เผยผลสำรวจภาวะทุพโภชนาการปี 63 เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม เตี้ย และอ้วน แนะกินไข่ทุกวัน ช่วยเจริญเติบโตสมวัย ด้านกรมปศุสัตว์พบคนกรุงเทพฯ-ปริมณฑลกินไข่ 257 ฟองต่อวันต่อปี ส่วนตจว.กิน 190 ฟองต่อวันต่อปี

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นสพ.สมชวน รัตนมังคลา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการไข่ระหว่างประเทศ (International Egg Commission หรือ IEC) ได้กําหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันไข่โลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับในปีนี้ กรมอนามัย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์และ แปรรูป สภาหอการค้าไทย และคณะทำงานรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จัดสัมมนาออนไลน์เนื่องในเทศกาลวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เด็กได้บริโภคไข่เพิ่มขึ้น

จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ยังพบภาวะทุพโภชนาการของ เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม เตี้ย และอ้วน ร้อยละ 4.4, 6.0 และ 12.5 ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ สมวัย สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) เด็กวัยเรียนจึงควรกินไข่ให้ได้ทุกวัน เนื่องจากไข่มีประโยชน์มากมาย เป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด มีโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น และควรกินร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ ควบคู่กับดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว 2) ออกกำลังกายที่มีการกระแทกของข้อต่อ เช่น การกระโดด วันละ 60 นาทีทุกวัน และนอนให้เพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมงต่อวัน และ3) สนับสนุนให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันโดยมีไข่เป็นส่วนประกอบ 3 ฟอง ต่อสัปดาห์

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้ถึง 300 ฟองต่อคนต่อปีนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 – 2567 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทางภาวะโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้กำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และมีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ไก่ที่เพียงพอ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“จากข้อมูลการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทยปัจจุบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีการบริโภคไข่ 257 ฟอง ต่อคน ต่อปี และต่างจังหวัดพบว่าบริโภคเพียง 190 ฟอง ต่อคนต่อปีเท่านั้น จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทย เป็น 300 ฟอง ต่อคนต่อปี” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทางด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่มาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมไก่ไข่ต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ รวมทั้งสหกรณ์ไก่ไข่ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไก่ไข่ของประเทศไทย โดยได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่ สามารถกินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย ซึ่งการจัดสัมมนาไข่แบบออนไลน์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดีของรศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกี่ยวกับผลการรับประทานไข่ไก่ ตัวโภชนศาสตร์ ระดับโมเลกุลรายบุคคลในเด็กประถมศึกษา โดยการศึกษาพบว่า การเสริมการรับประทานไข่ไก่ทั้งฟอง เพิ่มเติมไปกับมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนในระยะเวลา 34 - 35 สัปดาห์ ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 3 กิโลกรัม ส่วนสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรรลุเป้าหมาย 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี พร้อมทั้งเป็นการ Kick off ให้โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินไข่ให้ทุกวันด้วย

Add new comment