ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” ปลัดสธ. ออกคำสั่ง 3 ฉบับแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนพ.สสจ. -ผอ.รพศ.รพท. ตั้ง “นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล” นพ.สสจ.นครนายก ย้ายเป็น นพ.สสจ.นครปฐม

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2563 โดยฉบับแรกเป็นคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1477/2563 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 2 ราย ฉบับที่สอง คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1478/2563 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 4 ราย และคำสั่งฉบับที่สาม ที่1479/2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย

กรณีแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) โดยมีคำสั่งดังนี้

1. พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวรชกรรมป้องกัน สสจ.สระแก้ว แต่งตั้งเป็นนพ.สสจ.นครนายก

2.นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นพ.สสจ.นครนายก ย้ายไปเป็นนพ.สสจ.นครปฐม

กรณีแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป(รพศ./รพท.) ดังนี้

1.นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ฯ รพ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี แต่งตั้งเป็น ผอ.รพ.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช

2.นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผอ.รพ.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช ย้ายไปเป็นผอ.รพ.สงขลา สสจ.สงขลา

3.นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผอ.รพ.สงขลา สสจ.สงขลา ย้ายเป็นผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

4.นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ฯ รพ.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร แต่งตั้งเป็นผอ.รพ.โพธาราม สสจ.ราชบุรี

5.นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.โพธาราม สสจ.ราชบุรี ย้ายเป็นผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี สสจ.เพชรบุรี